วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (PR22-01-62 004.pdf)ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  352 kB22-01-2019 15:3322-01-2019 15:33