วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

bbanner

          ขอเชิญผุ้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ International Conference on Sustainability Education (ICSE) ระหว่างวันที่ 9 – 10 กันยายน 2562 ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย

           ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.icse2019.org/ โดยชำระค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมฯ ตามอัตราที่กำหนด ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 และจัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อร่วมนำเสนอในระหว่างการประชุมฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 

 

News ICSE

 

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
1 กุมภาพันธ์ 2562