วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

connectivity.asean 4 2 2562By connecting ASEAN through the Master Plan on ASEAN Connectivity 2025, we are creating a network of people and infrastructure to improve the way we live, work and travel.
ด้วยการเชื่อมโยงอาเซียนเข้าด้วยกันผ่านแผนแม่บทว่าด้วยการเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ค.ศ. 2025 เราจะสร้างเครือข่ายของผู้คนและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงวิถีชีวิต การทำงานและการเดินทาง Click..

***************************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
4 กุมภาพันธ์ 2562