วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

หนังสือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ด่วนที่สุด ที่ พณ 0814/ว 258 ลงวันที่ 25 มกราคม 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ร่วมโหวตให้ประเทศไทยได้รับรางวัล WSIS Prizes 2019 ของ UN กับโครงการ DBD Business Data Warehouse (คลังข้อมูลธุรกิจ)

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (พณ 0814-ว258.pdf)พณ 0814-ว258.pdf 2916 kB06-02-2019 15:4806-02-2019 15:48