วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

49019 500x500 1521432663

 

กระทรวงศึกษาธิการรัฐคูเวตได้ประกาศมอบทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐบาลคูเวตประจำปี ค.ศ. 2019 - 2020 สาขาศาสนศึกษา ให้แก่นักเรียนไทย จำนวน 4 ทุน โดยทุนดังกล่าวครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่ บัตรโดยสารเครื่องบินไปศึกษา ณ รัฐคูเวต บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับระหว่างประเทศปีละ 1 ครั้ง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์ การเรียน ตลอดจนค่าพาหนะระหว่างที่พักและสถานศึกษา ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดการสมัครรับทุนดังกล่าวได้ที่ www.bic.moe.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2281 0565 ต่อ 117 ภายในวันและเวลาราชการเท่านั้น

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

- อายุ 13 - 15 ปี (โดยนับจนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2562)

- สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตร 6 ปี หรือ 8 ปี โดยมีประกาศนียบัตรรับรอง และมีผลการเรียนเฉลี่ยระดับประถมศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.50

- ต้องเคยเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาอารบิก หรือภาษาฝรั่งเศส เป็นเวลาอย่างน้อย 4 ปี

- ไม่มีประวัติอาชญากรรม โดยมีหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม

- มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่เป็นผู้พิการ

- ต้องมีประวัติการเรียนต่อเนื่อง โดยไม่เคยถูกให้ออก

- ไม่เคยศึกษาในประเทศคูเวตมาก่อน

- ไม่เป็นนักเรียนไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศคูเวต

- มีสัญชาติไทย

 

                                                        

 

 

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
7 กุมภาพันธ์ 2562