วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

AYVC 11 2 2562          สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ แจ้งว่า ASEAN Foundation ได้ร่วมมือกับ United States Agency for the International Development (USAID) และ US Mission to ASEAN รวมทั้ง ASEAN-German Energy Programme (AGEP) จัดการประกวด 5th Annual ASEAN Youth Video Contest (AYVC) ในหัวข้อ “Renewable Energy: Powering ASEAN’s Bright Future” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความตระหนัก ในเรื่องความสำคัญของพลังงานทดแทนของภูมิภาค

          ในการนี้ ผู้จัดขอเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 18 – 30 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ส่งวิดีโอความยาว 60 วินาที เข้าร่วมการประกวดในหัวข้อดังกล่าว โดยผู้สนใจจะต้องส่งผลงานทางเว็บไซต์ www.aseanyouthvideocontest.com ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือเว็บไซต์ www.facebook.com/AYVC2019

รายละเอียดเพิ่มเติม : Click..

*********************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
11 กุมภาพันธ์ 2562