วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Global education 11 6 2562          ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่ง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณรัชนินท์ พงศ์อุดม หมายเลขโทรศัพท์ 0-2628-5646 ต่อ 114-116

กำหนดการการเปิดตัวรายงานสรุปการติดตามผลการศึกษาทั่วโลก ประจาปี 2562 ระดับชาติ : Click..

********************************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
11 มิถุนายน 2562