วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

 

หัวข้อ หัวข้อย่อย รายการ

1.ข้อมูลพื้นฐาน

 

- โครงสร้าง

- ข้อมูลผู้บริหาร

- อำนาจหน้าที่

- แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

 

 

- ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้าง

ข้อมูลผู้บริหาร

- อำนาจหน้าที่

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2562  - 2565

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2560-2564)

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564)

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

พระราชบัญญัติ

พระราชกฤษฎีกา

กฎกระทรวง

ประกาศ

ระเบียบ

มติคณะรัฐมนตรี

 2.ข่าวประชาสัมพันธ์

- ข่าวประชาสัมพันธ์

- ข่าวประชาสัมพันธ์

 3.การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

 

- Q&A

 

 

 

- Social Network

เว็บบอร์ด

ขอคำปรึกษา/คำแนะนำ/ร้องเรียน ร้องทุกข์

ถาม-ตอบ

ติดต่อสอบถาม

https://www.facebook.com/opsmoegoth

 4.แผนดำเนินงาน

- แผนดำเนินงานประจำปี


- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

รายงานประจำปี 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

- รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ

 5.การปฏิบัติงาน

 

- มาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) พร้อมคู่มือการใช้โปรแกรม

ข้อมูลการอนุมัติให้ยกเว้นอากรนำเข้าวัสดุการศึกษา

คู่มือปฏิบัติงานบริหารจัดการเงินอุดหนุน สำหรับเจ้าหน้าที่

คู่มือและแนวปฏิบัติการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 ของกระทรวงศึกษาธิการ

 6.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 6 เดือน

รายงานประจำปี 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 7.การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 

 

 - ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ้างจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเว็บไซต์ ศธ)

- ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


เดือนเมษายน 2562

เดือนพฤษภาคม 2562

การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 8.การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

 

- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2561 - 2565

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2562 - 2565

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2561 - 2565

แผนปฏิบัติการรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนสามัญของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หลักเกณฑ์เเละวิธีการพัฒนาข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษาก่อนเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เอกสารด้านการบริหารงานบุคคล

กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ

รายงานประจำปีเกี่ยวกับการบริหารบุคคล ข้าราชการครู และ บุคลากรทางการศึกษา ของ (กศจ.) พ.ศ. 2559

 9.การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 

- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต


ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

 10.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

- ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 

- การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

แบบรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และสอบถามข้อมูล

การพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

การประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค

 11.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการลงนามอนุมัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสำหรับสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

พิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

งานชุมนุม “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” (ภาคเหนือ) เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 12.การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

 

- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มาตรการป้องกันการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 13.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

การส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม พ.ศ. 2562

การติดตามการขยายผลการอบรมเป็นครูแกนนำเพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไมทนต่อการทุจริต รุ่นที่ 1

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไมทนต่อการทุจริต รุ่นที่ 2

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

งานชุมนุม “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” (ภาคเหนือ) เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในภูมิภาค

สรุปรายงานผลการจัดโครงการเรื่องการนำลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในสถานศึกษา

การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างการมีวินัยทางการเงินและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 14.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

- รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 15.มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

 

- มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

- มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

 


- มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

 

- มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- มาตรการป้องกันการรับสินบน

 

- มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

 

 

- มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

การพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษหรือวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารเผยแพร่ประเด็นข้อตรวจพบและแนวปฏิบัติที่ถูกต้องด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ การปฏิบัติตามกฏระเบียบ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อลดข้อผิดพลาดการทุจริต ประพฤติมิชอบ

- แนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง (E-Auction)

คู่มือการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการสอบราคา

มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

มาตรการป้องกันการรับสินบน

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การให้และรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ประกาศคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. 2562

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

ประกาศคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. 2562

แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

หลักเกณฑ์การยื่นเรื่องเพื่อขอหนังสือรับรองในการขอรับการตรวจลงตราประเภท NON - IMMIGRANT รหัส ED เพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนนอกระบบ

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ