วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Festival in Thailand 5 7 2562

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทย ได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน Italian Festival in Thailand ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานแสดงทางวัฒนธรรมของสาธารณรัฐอิตาลีตลอดปี 2562 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็ปไซต์ http://bit.ly/2JveeFM

**********************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
5 กรกฎาคม 2562