วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

bicbic png

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกทุนการศึกษารัฐบาลคูเวต ประจำปีการศึกษา 2562-2563
ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักความสัมพันะต่างประเทศ สป. อาคาร กศน. ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ

Kw

 

A3Ec

 

 

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
26 กรกฎาคม 2562