วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

bicbic png

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกทุนการศึกษารัฐบาลโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา 2562 - 2563
ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. อาคาร กศน. ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ

 

Morocco26-7-62jpg Page1

 

Morocco26-7-62jpg Page2

 

 

 

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
26 กรกฎาคม 2562