วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

bicbic png

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทุนการศึกษารัฐบาลคูเวต ประจำปีการศึกษา 2562-2563

(เพิ่มเติม)
ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักความสัมพันะต่างประเทศ สป. อาคาร กศน. ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิกา

Kuwaitappendjpg Page1