วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Logo Bic

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับทุนการศึกษาของรัฐบาลคูเวต ประจำปี 2562 – 2563 


ที่ได้รับการเสนอชื่อไปยังรัฐบาลคูเวต

Kuwait Prakard

 

A3Ec

 

 

 

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
1 สิงหาคม 2562