วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

messageImage_1568096586045.jpg

 

ขอเชิญผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าไปประเมินผู้บริหารองค์การ (ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)

ในระบบประเมินผลออนไลน์
ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ หากพ้นกำหนดแล้วจะไม่สามารถเข้าไปประเมินได้

 

ขั้นตอนการประเมิน 

 

ประเมินที่นี่