วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

01

 

สามารถ Download ได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1mkbKU3ttYVxl1Ptd-eY92IzPu1hTyCk3


หรือสแกน QR Code ด้านล่าง
qr