วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

01

 

สามารถ Download ได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1mkbKU3ttYVxl1Ptd-eY92IzPu1hTyCk3


หรือสแกน QR Code ด้านล่าง
qr