วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

     หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีความประสงค์จะเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา ก่อนนำไปเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถจัดส่งข้อเสนอโครงการในรูปแบบเอกสารและไฟล์ข้อมูล ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2562

 

 

 

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ

     - แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ กระทรวงศึกษาธิการ (ต่ำกว่า 100 ล้านบาท)

     - แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (เกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป)

 

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (100M-2563-1-doc.doc)100M-2563-1-doc.doc 293 kB26-11-2019 11:2526-11-2019 15:03
Download this file (ICT_MOE_2564_V2-doc.doc)ICT_MOE_2564_V2-doc.doc 168 kB26-11-2019 11:2526-11-2019 15:03