วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ

- เล่มแผนปฏิบัติ 64 (.pdf)
- เล่มแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) (.doc)
- แผนผังความเชื่อมโยงสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการรายปี 2564
- แผนผังความเชื่อมโยงแผน 3 ระดับ
- infographic แผนปฏิบัติราชการ ศธ. 64