วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ได้ดำเนินการทบทวนกระบวนการหลักให้สอดคล้องกับภารกิจ อำนาจหน้าที่ ทั้งนี้ กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษาขอสำรวจความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานด้านการศึกษาสูงสด ขอความอนุเคราะห์เวลาอันมีค่าในการตอบแบบสำรวจครั้งนี้ ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

 

ความต้องการ  คลิก--> กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

ความต้องการ  คลิก-->กระบวนการพัฒนาระบบงานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

ความต้องการ  คลิก-->กระบวนการจัดทำดัชนีทางการศึกษา

ความต้องการ  คลิก-->ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563