วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

 

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.ศธ. ได้เผยแพร่

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสป.ศธ.

(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

http://gg.gg/gwl5y