วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

การดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

หัวข้อ

หัวข้อย่อย

รายการข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐาน

1.โครงสร้าง

-- โครงสร้าง

2.ข้อมูลผู้บริหาร

-- ข้อมูลทำเนียบผู้บริหารระดับสูงของ สป.ศธ.

-- ข้อมูลผู้บริหารระดับปลัดกระทรวง

-- ข้อมูลผู้บริหารระดับรองปลัด คนที่ 1

-- ข้อมูลผู้บริหารระดับรองปลัด คนที่ 2

-- ข้อมูลผู้บริหารระดับรองปลัด คนที่ 3

-- ข้อมูลผู้บริหารระดับผู้ตรวจราชการ

3.หน้าที่และอำนาจ

-- หน้าที่และอำนาจ

4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

-- แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563-2565)

-- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2562 – 2565)

5.ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

-- ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

-- พระราชบัญญัติ

-- พระราชกฤษฎีกา

-- กฎกระทรวง

-- ประกาศ

-- ระเบียบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

7.ข่าวประชาสัมพันธ์

-- ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

8.Q&A

 

-- ขอคำปรึกษา/คำแนะนำ/ร้องเรียน ร้องทุกข์

-- ถาม-ตอบ

-- ติดต่อสอบถาม

9.Social Network

-- Facebook 1

-- Facebook 2

การดำเนินงาน

10.แผนดำเนินงานประจำปี

-- แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

11.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

-- รายงานผลการดำเนินงานตามปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน 

12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

-- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การปฏิบัติงาน

13.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

-- คู่มือการจัดทำคำรับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ของ สป.ศธ.

-- คู่มือปฏิบัติงานบริหารจัดการเงินอุดหนุน สำหรับเจ้าหน้าที่

-- คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

การให้บริการ

14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไม่มีหน้าที่และอำนาจในการให้บริการ

15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไม่มีหน้าที่และอำนาจในการให้บริการ

16.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไม่มีหน้าที่และอำนาจในการให้บริการ

17. E–Service

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไม่มีหน้าที่และอำนาจในการให้บริการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

-- เล่มแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

19.รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

-- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน

20.รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี 2562

-- รายงาน (ITA) สงป. 301 ปี 2562

-- รายงาน (ITA) สงป. 302 ปี 2562

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

 

 

21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 

-- ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่องโครงการดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning Platform)

-- ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning Platform)

-- ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โปรแกรมป้องกันไวรัสและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 ราย

-- ประกาศ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซื้อเครื่องปรับอากาศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.และซื้อชุดอุปกรณ์ห้องสอนทางไกล

22.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

-- ประกาศ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซื้อชุดอุปกรณ์ห้องสอนทางไกล

23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

-- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนตุลาคม 2562

-- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนพฤศจิกายน 2562

-- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนธันวาคม 2562

-- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนมกราคม 2563

-- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนกุมภาพันธ์ 2563

-- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนมีนาคม 2563

-- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนเมษายน 2563

-- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนพฤษภาคม 2563

-- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนมิถุนายน 2563

24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

-- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2562

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

 

 

25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

-- แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) พ.ศ. 2561 - 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

-- แผนสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

-- ระบบประมวลผลข้อมูลเงินเดือน

-- แผนพัฒนาบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

-- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565

27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

-- หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

      --- หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัด

      --- หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด 

      --- หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

-- หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

      --- กำหนดเงื่อนไข ขอบเขตและมาตรฐานของผลงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตร 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนายการ และระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

      --- การปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง ตามมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานบริหารการศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา (ว16/2563)

      --- หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

      --- การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

-- หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

      --- หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

      --- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ กรณีเปลี่ยนตำแหน่ง

      --- หลักเกณฑ์เเละวิธีการพัฒนาข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษาก่อนเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

-- หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

      --- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนสามัญของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

      --- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลผลการปฏิบัติราชการ ศึกษานิเทศก์

      --- การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

      --- การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

      --- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

-- หลักเกณฑ์การให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

      --- หลักเกณฑ์ รางวัล คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

      --- เรื่อง แจ้งกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561

28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปี

-- รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

29.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-- คู่มือการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

-- คู่มือการปฏิบัติงานและการดำเนินงานของกระบวนการหลัก “การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรม”

30.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-- ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือช่องทางการให้ข้อเสนอแนะทางการศึกษา

-- ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ online

31.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

-- รายงานผลการดำเนินการกรณีกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

32.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

-- ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

-- การประชุมการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการ

-- การประชุมหารือโครงการพัฒนาเสริมสร้างการใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาเรียนรู้และสื่อสารให้กับโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

34.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

-- ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 

-- การประเมิน ITA 2563 ภายใต้หัวข้อ "การประเมินคุณธรรมและและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) สำหรับสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

-- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์และตรวจสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สำหรับสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

-- ปลัดกระทรวงศึกษาธิการบรรยายพิเศษ “คุณลักษณะของเลขานุการในยุคดิจิทัล” แก่ผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะเลขานุการผู้บริหาร ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.)

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

-- แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สป.ศธ. ประจำปี 2563

37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

-- หนังสือถึงหน่วยงานในสังกัด เรื่อง แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต "การใช้รถราชการ"

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

38.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

-- การดำเนินกิจกรรมที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจัดประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2563

-- การดำเนินกิจกรรมที่ปลัดกระทรวงศึกษาธิการบรรยายพิเศษ “คุณลักษณะของเลขานุการในยุคดิจิทัล” แก่ผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะเลขานุการผู้บริหาร ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

-- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2563

40.รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินการ ป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน

-- รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน)

41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

-- รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2562

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

42.มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

-- การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

-- แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นเรื่อง "การใช้รถราชการ"

-- หนังสือถึงหน่วยงาน แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต "การใช้รถราชการ"

-- มาตรการป้องกันการทุจริตในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

      --- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

      --- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

      --- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

      --- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง

      --- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

      --- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

      --- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

      --- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

      --- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

      --- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

      --- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร

      --- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

      --- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

      --- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

      --- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

      --- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู

      --- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี 

      --- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ

 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ