วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

การประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปี พ.ศ. 2563

 

ขอเชิญผู้ใต้บังคับบัญชา (ตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ ศึกษาธิการภาค ผู้ช่วยปลัดกระทรวง ที่ปรึกษา รองเลขาธิการ รองศึกษาธิการภาค ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการศูนย์ รองผู้แทนถาวรไทย ศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด ผู้เชี่ยวชาญ) เข้าไปประเมินผู้บริหารองค์การ สำนักงานปลัดกระทรวง รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Online Survey) ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม - 4 กันยายน 2563 หากพ้นกำหนดแล้วจะไม่สามารถเข้าไปประเมินในระบบได้

 

1. ขั้นตอนการประเมินออนไลน์ สำหรับผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าไปประเมินผู้บริหารองค์การ

2. ระบบการประเมินผู้บริหารองค์การ (Online Survey)