วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

รายงานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ นครราชสีมา 

สามารถดาวน์โหลด และประเมินความพึงพอใจได้จาก qr code ด้านล่าง

 

ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ศธภ. ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓    แบบสำรวจความพึงพอใจข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
qr-codedata63 qr-codesurveydata63

 

 สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ มา ณ โอกาสนี้