วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

 

ลำดับที่

ชื่อตำแหน่ง

ชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง
 หรือ รก.

ที่ตั้งสำนักงาน

โทรศัพท์ / 
โทรสาร

E-mail Address

1.

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายสุภัทร จำปาทอง

อาคารราชวัลลภ ชั้น 1 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถนนราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์ 
02 628 6352 02 628 6340 02 281 7173 02 280 2858

โทรสาร
02 280 4272

 

2.

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


นายธนู ขวัญเดช

อาคารราชวัลลภ ชั้น 1 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถนนราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์ 
02 282 6146

โทรสาร
02 280 2941

 

3.

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายวีระ แข็งกสิการ

อาคารราชวัลลภ ชั้น 1 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถนนราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 
10300

โทรศัพท์
02 282 0068
02 628 6151

 

โทรสาร

02 282 0068

 

4.

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายสุทิน แก้วพนา

 

อาคารราชวัลลภ ชั้น 1 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถนนราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 
10300

โทรศัพท์ 
02 628 5612

โทรสาร
02 281 3490

 

5.

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ

(รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 5 : ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎ์ธานี สงขลา)

นายประชาคม จันทรชิต

อาคารรัชมังคลาภิเษก 
ชั้น 2 (ชั้นลอย) 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถนนราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02 280 2871

 

โทรสาร
02 280 2875

 

6.

รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ

(รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 10 : บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี,

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 16 : เชียงราย น่าน พะเยา เเพร่)

 

 

 นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา

อาคารรัชมังคลาภิเษก 
ชั้น 2 (ชั้นลอย) 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถนนราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์

02 280 2878

 

โทรสาร
02 280 2851

 

7.

รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิกา

(รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 3 : กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี,

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 12 : กาฬสินธ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด)

 

 

นายพีระ รัตนวิจิตร

อาคารรัชมังคลาภิเษก 
ชั้น 2 (ชั้นลอย) 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถนนราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02 280 2885 

 

โทรสาร
02 280 2872

 

8.

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

(รับผิดชอบเขตตรวจที่ 7 : นราธิวาส ปัตตานี ยะลา)

นายพีรศักดิ์ รัตนะ

อาคารรัชมังคลาภิเษก 
ชั้น 2 (ชั้นลอย) 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถนนราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02 280 2884 

 

โทรสาร
02 280 2882

 

9.

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

(รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 6 : กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล,

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 15 : เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน)

 

 

นางสาวชฎารัตน์
สิงหเดชากุล

อาคารรัชมังคลาภิเษก 
ชั้น 2 (ชั้นลอย) 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถนนราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์

02 280 2854

 

โทรสาร

02 280 2875

 

10.

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

(รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 11 : นครพนม มุกดาหาร สกลนคร,

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 14 : ยโสธร ศรีษะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี)

 

 

นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์

อาคารรัชมังคลาภิเษก 
ชั้น 2 (ชั้นลอย) 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถนนราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์

02 280 2886

 

โทรสาร

02 280 2877

 

11.

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

(รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 8 : ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง,

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 18 : กำเเพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี

 

 

นายศรีชัย พระประชาธรรม

อาคารรัชมังคลาภิเษก 
ชั้น 2 (ชั้นลอย) 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถนนราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์

02 280 2849

 

โทรสาร

02 280 2881

 

12.

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

(รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 1 : ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง,

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 17 : ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์)

 

 

นายสุทิน แก้วพนา

อาคารรัชมังคลาภิเษก 
ชั้น 2 (ชั้นลอย) 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถนนราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์

02 280 2880

 

โทรสาร

02 280 2852

 

13.

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

(รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 2 : นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ,

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 13 : ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์)

 

นายวีระ แข็งกสิการ 

อาคารรัชมังคลาภิเษก 
ชั้น 2 (ชั้นลอย) 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถนนราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร
10300

 

โทรศัพท์

02 280 2846

 

โทรสาร

 02 282 2872

 

 

14.

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

(รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 4 : ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร,

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 9 : จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว)

 

 นายมณฑล ภาคสุวรรณ์

อาคารรัชมังคลาภิเษก 
ชั้น 2 (ชั้นลอย) 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถนนราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์

02 280 2848

 

โทรสาร

02 280 2876

 

15.

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

(รับผิดชอบเขตตรวจราชการส่วนกลาง : กรุงเทพมหานคร)

 

ว่าที่ร้อยตรี ดร. ธนุ วงษ์จินดา

อาคารรัชมังคลาภิเษก 
ชั้น 2 (ชั้นลอย) 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถนนราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์

02 280 2848

โทรสาร

02 280 2876

 

 

16.

 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

(รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 13 : ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์)

 

นายวรัท พฤกษากุลนันท์

อาคารรัชมังคลาภิเษก 
ชั้น 2 (ชั้นลอย) 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถนนราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์

02 280 2848

โทรสาร

02 280 2876

 

 

17.

ที่ปรึกษาด้าน นโยบายและ ยุทธศาสตร์ สป.

นายดำรง ลิมาภิรักษ์

อาคารราชวัลลภ ชั้น 1 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถ.ราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 
10300

โทรศัพท์ 
02 628 5613

โทรสาร
02 628 6156

 

18.

ที่ปรึกษาด้านระบบบริหาร จัดการศึกษา สป.

 

อาคารราชวัลลภ ชั้น 1 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถ.ราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 
10300 

โทรศัพท์ 
02 282 0022

โทรสาร
02 628 6177

 

  19.

ผู้ช่วยปลัดกระทรวง

 นางเกศทิพย์ ศุภวานิช

อาคารราชวัลลภ ชั้น 1 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถ.ราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 
10300 

โทรศัพท์ 
02 628 6156 

โทรสาร
02 628 6156

 

20.

เลขาธิการคณะกรรมการ ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา

นายอัมพร พินะสา

อาคารรัชมังคลาภิเษก 
ชั้น 5-7 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถ.ราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 
10300

โทรศัพท์ 
02 2802 845 

โทรสาร
02 2802 845

 

21.

เลขาธิการสำนักงาน
ส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย

นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์

อาคาร สพฐ. ชั้น 2  
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถ.ราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 
10300

โทรศัพท์ 
02 282 9718
02 280 2921

โทรสาร
02 282 4810

 

22.

เลขาธิการคณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นายอรรถพล  ตรึกตรอง

319 วังจันทรเกษม 
ถ.ราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์ 
02 6289 032 

โทรสาร
02 6286 294

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 08:55 น.