วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

ลำดับที่

ชื่อตำแหน่ง

ชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง
 หรือ รก.

ที่ตั้งสำนักงาน

โทรศัพท์ / 
โทรสาร

E-mail Address

1.

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายการุณ สกุลประดิษฐ์


 

อาคารราชวัลลภ ชั้น 1 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถนนราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์ 
02 628 6352

โทรสาร
02 628 5619

 

2.

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายประเสริฐ บุญเรือง

อาคารราชวัลลภ ชั้น 1 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถนนราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์ 
02 282 0068 
02 628 6151

โทรสาร
02 280 2941

 

3.

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายพีระ รัตนวิจิตร 

อาคารราชวัลลภ ชั้น 1 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถนนราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 
10300

โทรศัพท์ 
02 628 6146 02 280 2912

โทรสาร
02 280 2941

 

4.

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายอำนาจ  วิชยานุวัติ

อาคารราชวัลลภ ชั้น 1 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถนนราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 
10300

โทรศัพท์
0 2628 5612
0 2281 8776
ภายใน 1121

โทรสาร
0 2281 3490

 

5.

ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ศธ. (รับผิดชอบ เขตตรวจราชการ ที่ 4 และ 5)

นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร

อาคารรัชมังคลาภิเษก 
ชั้น2 (ชั้นลอย) 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถนนราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์ 
02 280 2853

โทรสาร
02 280 2853

 

6.

ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ
(รับผิดชอบ เขตตรวจราชการ
ที่ 1  2  และ เขตตรวจราชการ
กรุงเทพมหานคร)

นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์

อาคารรัชมังคลาภิเษก 
ชั้น 2 (ชั้นลอย) 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถนนราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์ 
02 280 2846

โทรสาร
02 280 2872

 

7.

ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ (รับผิดชอบ เขตตรวจราชการ ที่ 6 และ 13)

นางนิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์

อาคารรัชมังคลาภิเษก 
ชั้น 2 (ชั้นลอย) 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถนนราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์ 
02 280 2885

โทรสาร
02 280 2873

 

8.

ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ (รับผิดชอบ เขตตรวจราชการ ที่ 7 และ 10)

นายสุรพงษ์  จำจด

อาคารรัชมังคลาภิเษก 
ชั้น 2 (ชั้นลอย) 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถนนราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์ 
02 280 2874

โทรสาร
02 280 2847

 

9.

ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ     (รับผิดชอบ เขตตรวจราชการ ที่ 15 และ 16)

นายวีระกุล อรัณยะนาค
   

อาคารรัชมังคลาภิเษก 
ชั้น 2 (ชั้นลอย) 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถนนราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์ 
02 280 2854

โทรสาร
02 280 2875

 

10.

ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ  (รับผิดชอบ เขตตรวจราชการ ที่ 12 และ 14)

นายอรรถพล  ตรึกตรอง

อาคารรัชมังคลาภิเษก 
ชั้น 2 (ชั้นลอย) 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถนนราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์ 
02 280 2848

โทรสาร
02 280 2876

 

11.

ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
(รับผิดชอบ เขตตรวจราชการ
 ที่ 11 และ 18)

นายประเสริฐ  หอมดี

อาคารรัชมังคลาภิเษก 
ชั้น 2 (ชั้นลอย) 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถนนราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์ 
02 280 2886

โทรสาร
02 280 2877

 

12.

ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
(รับผิดชอบ เขตตรวจราชการ
ที่ 3 และ 17)

นางจินตนา  มีแสงพราว

อาคารรัชมังคลาภิเษก 
ชั้น 2 (ชั้นลอย) 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถนนราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์ 
02 280 2878

โทรสาร
02 280 2851

 

13.

ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
(รับผิดชอบ เขตตรวจราชการ
 ที่ 8 และ 9)

นายพีระศักดิ์  รัตนะ

อาคารรัชมังคลาภิเษก 
ชั้น 2 (ชั้นลอย) 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถนนราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์ 
02 280 2879

โทรสาร
02 280 2850

 

14.

ที่ปรึกษาด้าน นโยบายและ ยุทธศาสตร์ สป.

นายดำรง ลิมาภิรักษ์

อาคารราชวัลลภ ชั้น 1 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถ.ราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 
10300

โทรศัพท์ 
02 628 5613

โทรสาร
02 628 6156

 

15.

ที่ปรึกษาด้านระบบบริหาร จัดการศึกษา สป.

 

อาคารราชวัลลภ ชั้น 1 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถ.ราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 
10300 

โทรศัพท์ 
02 282 0022

โทรสาร
02 628 6177

 

16.

ผู้ช่วยปลัดกระทรวง

นายสุทิน แก้วพนา

อาคารราชวัลลภ ชั้น 1 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถ.ราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 
10300 

โทรศัพท์ 
02 628 6156 

โทรสาร
02 628 6156

 

17.

เลขาธิการคณะกรรมการ ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา

นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์

อาคารรัชมังคลาภิเษก 
ชั้น 5-7 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถ.ราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 
10300

โทรศัพท์ 
02 2802 845 

โทรสาร
02 2802 845

 

18.

เลขาธิการสำนักงาน
ส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย

นายศรีชัย พรประชาธรรม 

อาคาร สพฐ. ชั้น 2  
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถ.ราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 
10300

โทรศัพท์ 
02 282 9718
02 280 2921

โทรสาร
02 282 4810

 

19.

เลขาธิการคณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 นายพะโยม ชิณวงศ์

319 วังจันทรเกษม 
ถ.ราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์ 
02 6289 032 

โทรสาร
02 6286 294

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2018 เวลา 08:50 น.