วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

ลำดับที่

ชื่อตำแหน่ง

ชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง
 หรือ รก.

ที่ตั้งสำนักงาน

โทรศัพท์ / 
โทรสาร

E-mail Address

1.

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายประเสริฐ บุญเรือง

อาคารราชวัลลภ ชั้น 1 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถนนราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์ 
02 628 6352

โทรสาร
02 628 5619

 

2.

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์

อาคารราชวัลลภ ชั้น 1 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถนนราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์ 
02 282 0068 
02 628 6151

โทรสาร
02 280 2941

 

3.

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ

อาคารราชวัลลภ ชั้น 1 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถนนราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 
10300

โทรศัพท์
0 2628 5612
0 2281 8776
ภายใน 1121

โทรสาร

0 2281 3490

 

4.

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายธีรพงษ์ สารแสน

 

อาคารราชวัลลภ ชั้น 1 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถนนราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 
10300

โทรศัพท์ 
02 628 6146 02 280 2912

โทรสาร
02 280 2941

 

5.

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ

 

อาคารรัชมังคลาภิเษก 
ชั้น 2 (ชั้นลอย) 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถนนราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02 280 2871 02 280 2853

 

 

โทรสาร
02 280 2853

 

6.

รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ

 

อาคารรัชมังคลาภิเษก 
ชั้น 2 (ชั้นลอย) 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถนนราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02 280 2846

02 280 2872

 

 

โทรสาร
02 280 2872

 

7.

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายสุทิน แก้วพนา

อาคารรัชมังคลาภิเษก 
ชั้น 2 (ชั้นลอย) 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถนนราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02 280 2885
02 280 2873

 

 

โทรสาร
02 280 2873

 

8.

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายศรีชัย พรประชาธรรม

อาคารรัชมังคลาภิเษก 
ชั้น 2 (ชั้นลอย) 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถนนราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02 280 2847 02 280 2874

 

 

โทรสาร
02 280 2874

 

9.

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

 

นางสาวชฎารัตน์
สิงหเดชากุล

อาคารรัชมังคลาภิเษก 
ชั้น 2 (ชั้นลอย) 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถนนราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์

02 280 2854
02 280 2875

 

โทรสาร

02 280 2875

 

10.

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

 

นายสุทิน แก้วพนา

อาคารรัชมังคลาภิเษก 
ชั้น 2 (ชั้นลอย) 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถนนราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์

02 280 2848
02 280 2876

 

โทรสาร

02 280 2876

 

11.

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

 

นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์

อาคารรัชมังคลาภิเษก 
ชั้น 2 (ชั้นลอย) 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถนนราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์

02 280 2886

02 280 2877

 

โทรสาร

02 280 2877

 

12.

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

 

นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา

อาคารรัชมังคลาภิเษก 
ชั้น 2 (ชั้นลอย) 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถนนราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์

02 280 2878

02 280 2851

 

โทรสาร

02 280 2851

 

13.

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์

อาคารรัชมังคลาภิเษก 
ชั้น 2 (ชั้นลอย) 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถนนราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์

02 280 2878

02 280 2851

โทรสาร

02 280 2851

 

14.

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

นายประชาคม จันทรชิต

อาคารรัชมังคลาภิเษก 
ชั้น 2 (ชั้นลอย) 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถนนราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์

02 280 2880

02 280 2852

 

โทรสาร

02 280 2852

 

15.

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายพีระ รัตนวิจิตร

อาคารรัชมังคลาภิเษก 
ชั้น 2 (ชั้นลอย) 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถนนราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์

02 280 2849

02 280 2881

 

 

โทรสาร

02 280 2881

 

 

16.

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายพีรศักดิ์ รัตนะ

อาคารรัชมังคลาภิเษก 
ชั้น 2 (ชั้นลอย) 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถนนราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์

02 280 2884

02 280 2882

 

 

โทรสาร

02 280 2882

 

 

16.

ที่ปรึกษาด้าน นโยบายและ ยุทธศาสตร์ สป.

นายดำรง ลิมาภิรักษ์

อาคารราชวัลลภ ชั้น 1 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถ.ราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 
10300

โทรศัพท์ 
02 628 5613

โทรสาร
02 628 6156

 

17.

ที่ปรึกษาด้านระบบบริหาร จัดการศึกษา สป.

 

อาคารราชวัลลภ ชั้น 1 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถ.ราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 
10300 

โทรศัพท์ 
02 282 0022

โทรสาร
02 628 6177

 

  18.

ผู้ช่วยปลัดกระทรวง

 

อาคารราชวัลลภ ชั้น 1 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถ.ราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 
10300 

โทรศัพท์ 
02 628 6156 

โทรสาร
02 628 6156

 

19.

เลขาธิการคณะกรรมการ ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา

นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์

อาคารรัชมังคลาภิเษก 
ชั้น 5-7 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถ.ราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 
10300

โทรศัพท์ 
02 2802 845 

โทรสาร
02 2802 845

 

20.

เลขาธิการสำนักงาน
ส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย

นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์

อาคาร สพฐ. ชั้น 2  
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถ.ราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 
10300

โทรศัพท์ 
02 282 9718
02 280 2921

โทรสาร
02 282 4810

 

21.

เลขาธิการคณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นายอรรถพล  ตรึกตรอง

319 วังจันทรเกษม 
ถ.ราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์ 
02 6289 032 

โทรสาร
02 6286 294

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 15:30 น.