วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

ลำดับที่

ชื่อตำแหน่ง

ชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง
 หรือ รก.

ที่ตั้งสำนักงาน

โทรศัพท์ / 
โทรสาร

E-mail Address

1.

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายการุณ สกุลประดิษฐ์


 

อาคารราชวัลลภ ชั้น 1 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถนนราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์ 
02 628 6352

โทรสาร
02 628 5619

 

2.

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายประเสริฐ บุญเรือง

อาคารราชวัลลภ ชั้น 1 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถนนราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์ 
02 282 0068 
02 628 6151

โทรสาร
02 280 2941

 

3.

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายอำนาจ  วิชยานุวัติ

อาคารราชวัลลภ ชั้น 1 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถนนราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 
10300

โทรศัพท์
0 2628 5612
0 2281 8776
ภายใน 1121

โทรสาร
0 2281 3490

 

4.

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นาสาวดุริยา อมตวิวัฒน์

อาคารราชวัลลภ ชั้น 1 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถนนราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 
10300

โทรศัพท์ 
02 628 6146 02 280 2912

โทรสาร
02 280 2941

 

5.

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ
(รับผิดชอบ
เขตตรวจราชการที่ 14
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี)

นายวีระกุล อรัณยะนาค

อาคารรัชมังคลาภิเษก 
ชั้น 2 (ชั้นลอย) 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถนนราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02 280 2879 02 280 2850

โทรสาร
02 280 2850

 

6.

รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ
(รับผิดชอบ เขตตรวจราชการส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร
เขตตรวจราชการที่ 1
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง
เขตตรวจราชการที่ 2
กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ
เขตตรวจราชการที่ 11 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 นครพนม มุกดาหาร สกลนคร)

นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์

อาคารรัชมังคลาภิเษก 
ชั้น 2 (ชั้นลอย) 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถนนราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02 280 2846

โทรสาร
-

 

7.

รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ
(รับผิดชอบ
เขตตรวจราชการที่ 4
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
เขตตรวจราชการที่ 6
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล)

นายชาญ ตันติธรรมถาวร

อาคารรัชมังคลาภิเษก 
ชั้น 2 (ชั้นลอย) 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถนนราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02 280 2886 02 280 2877

โทรสาร
02 280 2877

 

8.

รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ (รับผิดชอบ
เขตตรวจราชการที่ 8
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
เขตตรวจราชการที่ 15
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน
เขตตรวจราชการที่ 16
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เชียงราย น่าน พะเยา แพร่)

นางปัทมา วีระวานิช

อาคารรัชมังคลาภิเษก 
ชั้น 2 (ชั้นลอย) 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถนนราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02 280 2847 02 280 2874

โทรสาร
02 280 2874

 

9.

ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ
(รับผิดชอบ
เขตตรวจราชการที่ 5
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา
เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด)

นายอรรถพล  ตรึกตรอง

อาคารรัชมังคลาภิเษก 
ชั้น 2 (ชั้นลอย) 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถนนราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์ 
02 280 2880 02 280 2852

โทรสาร
02 280 2852

 

10.

ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ (รับผิดชอบ 
เขตตรวจราชการที่ 7
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน นราธิวาส ปัตตานี ยะลา)

นายพีรศักดิ์ รัตนะ

อาคารรัชมังคลาภิเษก 
ชั้น 2 (ชั้นลอย) 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถนนราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02 280 2880 02 280 2852

โทรสาร
02 280 2852

 

11.

ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ
(รับผิดชอบ
เขตตรวจราชการที่ 17
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์
เขตตรวจราชการที่ 18
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี)

นายพิธาน พื้นทอง
   

อาคารรัชมังคลาภิเษก 
ชั้น 2 (ชั้นลอย) 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถนนราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02 280 2876

โทรสาร
02 280 2876

 

 

12.

ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ
(รับผิดชอบ
เขตตรวจราชการที่ 9
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว
เขตตรวจราชการที่ 13
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์)

นายณรงค์ แผ้วพลสง

อาคารรัชมังคลาภิเษก 
ชั้น 2 (ชั้นลอย) 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถนนราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02 280 2849 02 280 2881

โทรสาร
02 280 2881

 

13.

ที่ปรึกษาด้าน นโยบายและ ยุทธศาสตร์ สป.

นายดำรง ลิมาภิรักษ์

อาคารราชวัลลภ ชั้น 1 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถ.ราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 
10300

โทรศัพท์ 
02 628 5613

โทรสาร
02 628 6156

 

14.

ที่ปรึกษาด้านระบบบริหาร จัดการศึกษา สป.

 

อาคารราชวัลลภ ชั้น 1 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถ.ราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 
10300 

โทรศัพท์ 
02 282 0022

โทรสาร
02 628 6177

 

  15.

ผู้ช่วยปลัดกระทรวง

นายสุทิน แก้วพนา

อาคารราชวัลลภ ชั้น 1 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถ.ราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 
10300 

โทรศัพท์ 
02 628 6156 

โทรสาร
02 628 6156

 

16.

เลขาธิการคณะกรรมการ ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา

นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์

อาคารรัชมังคลาภิเษก 
ชั้น 5-7 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถ.ราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 
10300

โทรศัพท์ 
02 2802 845 

โทรสาร
02 2802 845

 

17.

เลขาธิการสำนักงาน
ส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย

นายศรีชัย พรประชาธรรม 

อาคาร สพฐ. ชั้น 2  
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถ.ราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 
10300

โทรศัพท์ 
02 282 9718
02 280 2921

โทรสาร
02 282 4810

 

18.

เลขาธิการคณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 นายชลำ อรรถธรรม

319 วังจันทรเกษม 
ถ.ราชดำเนินนอก 
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์ 
02 6289 032 

โทรสาร
02 6286 294

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 13:30 น.