วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

consult damrong

 

นายดำรง  ลิมาภิรักษ์
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ (รก.)

ประวัติย่อ]