วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

consult damrong

 

นายดำรง  ลิมาภิรักษ์
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ (รก.)

ประวัติย่อ]