วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

 

   

 นางสาวนงศิลินี โมสิกะ

รักษาการในตำแหน่ง

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์

ประวัติย่อ

นางสาวผุสดี เขตสมุทร 

ที่ปรึกษาด้านระบบบริหารจัดการศึกษา