วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

   

 นางสาวนงศิลินี โมสิกะ

รักษาการในตำแหน่ง

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์

ประวัติย่อ

นางสาวผุสดี เขตสมุทร 

ที่ปรึกษาด้านระบบบริหารจัดการศึกษา