วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

ประวัติ นายการุณ สกุลประดิษฐ์
 • เกิด 31 กรกฎาคม 2502 
 • คู่สมรส นางศวรรยา สกุลประดิษฐ์
 • บุตร/ธิดา จำนวน 2 คน (ชาย 1 คน หญิง 1 คน) 
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต วค.พระนคร พ.ศ. 2524
 • ปริญญาโท ศษม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2541
 • ผ่านหลักสูตรนักบริหารระดับสูงผู้นำมีวิสัยทัศน์และคุณธรรมรุ่นที่ 71 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2554
 • ผ่านหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ) รุ่นที่ 24 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2555
 
ประวัติการทำงาน
 • อาจารย์ 1 ระดับ 3 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดปัตตานี
 • ดำรงตำแหน่งระดับ 8 เป็น ผอ.ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จ.นราธิวาส  พ.ศ. 2542-2549
 • ผอ.ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จ.ยะลา พ.ศ. 2549-2550
 • ผอ.เขตตรวจราชการที่ 12 พ.ศ. 2550-2552
 • ดำรงตำแหน่งในระดับ 9 ผอ.สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการ  การศึกษาที่ 12 พ.ศ. 2552-2555
 • ผอ.สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 พ.ศ. 2555-2556
 • รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ขยับขึ้นซี 10 ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 • เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) พ.ศ. 2557
 • เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปัจจุบัน)