วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

prasert-img

ประวัติ

นายประเสริฐ บุญเรือง

ประวัติส่วนตัว    
เกิดวันที่ 16 กรกฏาคม 2503  
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ค.บ.) การพลศึกษา  
  ปริญญาโท (ค.ม.) การบริหารการศึกษา  
ตำแหน่ง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นักบริหารระดับสูง)  
     
ประวัติการรับราชการ    
2 มิ.ย. 2523 ครู 2 สปจ.บุรีรัมย์
1 ก.ย. 2534 นักวิชาการศึกษา 4 สป.ศธ.
15 พ.ค. 2538 หัวหน้าศูนย์ 1 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดบุรีรัมย์
15 พ.ย. 2542 ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดบุรีรัมย์
2 ต.ค. 2550 ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จ.ประจวบคีรีขันธ์ สำนักงาน กศน. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
17 ก.ค. 2552 รองเลขธิการ กศน. สำนักงาน กศน.
1 ต.ค. 2553 รองเลขาธิการ กอศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา
29 เม.ย. 2554 เลขาธิการ กศน. สำนักงาน กศน.
29 ก.ค. 2557 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
22 มี.ค. 2559 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 15 (อีกหน้าทึ่หนึ่ง) สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 จ.เชียงใหม่
1 ต.ค. 2559 รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
15 พ.ค. 2560 เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
     
ประสบการณ์ด้านอื่น ๆ    
การฝึกอบรม    
พ.ศ. 2539 ผู้บริหารศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ รุ่นที่ 3 สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา
พ.ศ. 2542 การอบรมผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง รุ่นที่ 4 สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา
พ.ศ. 2544 การพัฒนานักบริหารการศึกษา รุ่นที่ 7 สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา
พ.ศ. 2548 การปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 97 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
พ.ศ. 2552 นักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม สำนักงาน ก.พ.
พ.ศ. 2553 นักบริหารระดับสูง : หัวหน้าส่วนราชการ นบส.2 สำนักงาน ก.พ.
พ.ศ. 2554 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจัร รุ่นที่ 53 (ปริญญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
พ.ศ. 2558 หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. 2558 หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 7 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ. 2559 หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง รุ่นที่ 7 สำนักงาน ป.ป.ช.
     
ศึกษาดูงาน    
พ.ศ. 2546 สหราชฮาณาจักร สหรัฐอเมริกา ราชอาณาจักรสวีเดน ราชอาณาจักรนอร์เวย์  
  ราชอาณาจักรเดนมาร์ก  
พ.ศ. 2547 สาธารณรัฐฟินแลนด์ และสหราชอาณาจักร  
พ.ศ. 2548 สหราชอาณาจักร  
พ.ศ. 2551 สาธารณรัฐสิงคโปร์  
พ.ศ. 2552 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เครือรัฐออสเตรเลีย และสาธารณรัฐเช็ก  
พ.ศ. 2554 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
พ.ศ. 2555 สาธารณรัฐประชาชนจีน ราชอาณาจักรกัมพูชา สหรัฐอเมริกา และแคนาดา  
พ.ศ. 2556 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สมาพันธรัฐสวิส ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม  
  ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส สาธารณรัฐอิตาลี สหพันธรัฐมาเลเซีย  
  และสาธารณรัฐสิงคโปร์  
พ.ศ. 2557 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
พ.ศ. 2558 ราชอาณาจักรสวีเดน ราชอาณาจักรนอร์เวย์ และราชอาณาจักรเดนมาร์ก  
พ.ศ. 2559 สาธารณรัฐออสเตรียและสาธารณรัฐเช็ก  
พ.ศ. 2559 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและสาธารณรัฐโปรตุเกส  
     
การปฏิบัติงานพิเศษ    
พ.ศ. 2537 - 2544 คณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์  
พ.ศ. 2544 กรรมการตรวจสอบและประเมินสถานศึกษาเกณฑ์คุณภาพของ ก.ค.  
พ.ศ. 2544 - 2548 ผู้ชำนาญการในคณะกรรมาธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร  
พ.ศ. 2545 - 2548 ผุ้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์  
พ.ศ. 2547 - 2557 ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1  
พ.ศ. 2554 - 2555 คณะกรรมการบริหารโครงการหนึ่งแสนครูดี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  
พ.ศ. 2553 - 2557 อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. 2554 - 2557 อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายและระบบบริหารงานบุคคล  
  สำนักงาน ก.ค.ศ.  
พ.ศ. 2554 - 2557 คณะกรรมการประสานงานองค์การภาคเอกชนต่อต้านยาเสพติด  
  สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมัย พ.ศ. 2554 - 2557  
พ.ศ. 2556 - 2557 รองประธานคณะกรรมการการดำเนินงาน โครงการ "วิ่งและขี่จักรยานทางไกล  
  เพื่อสันติภาพแด่ครูชายแดนใต้"  
พ.ศ. 2555 - 2558 อ.ก.พ. กระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. 2555 - 2558 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
พ.ศ. 2557 - 2559 ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  
พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด  
28 ตุลาคม 2556 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทย  
     
ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารสมาคมสหพันธ์นิสิตนักศึกษาและศิษย์เก่า แห่งประเทศไทย  
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน ผู้แทน ก.ค.ศ. ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์  
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้แทนที่รับเลือกจากข้าราชการพลเรือนสามัญ) อ.ก.พ. กระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน ทำหน้าที่เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  
     
คติพจน์ในการทำงาน ผู้บริหารที่ดี ต้องได้ทั้งคนและงาน โดยไม่เสียหลักการ