วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                                                                                     

 

 

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ – สกุล          สุรินทร์   แก้วมณี 

วัน เดือน ปี เกิด   5 มกราคม 2504 

ที่อยู่ปัจจุบัน        บ้านเลขที่ 117/49 หมู่ 5 ตำบลอรัญญิก 

                         อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 

ที่ทำงานปัจจุบัน   สำนักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ 

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

โทรศัพท์             081 - 8872345 , 089 - 9615558 

E-MAIL              This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

ประสบการณ์ทำงาน

 

2552  รองผู้อำนวยการสำนักงานงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1 จังหวัดสุโขทัย 

2552  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 

2552  ผู้อำนวยการสำนักงานงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3 จังหวัดนครสวรรค์ 

2553  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 

2559  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก 

2560  ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย 

2560  ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน  

 

2556  ฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.)รุ่นที่ 12        

2557  การฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารระดับสูง (กปส.) รุ่นที่ 3 ณ  สำนักงานศาลปกครอง 

2558  การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 8 สำนักงาน ก.พ. 

2554  ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาและการจัดสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ  ประเทศเยอรมนี เนเธอแลนด์- เบลเยี่ยม  จัดโดย สกสค. และธนาคารออมสิน 

2556  ศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริ หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน ปรม. รุ่นที่ 12 ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

2556  ศึกษาดูงานในกรุงเทพหรือปริมณฑล ปรม.รุ่นที่ 12 ณ บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย 

2556  ศึกษาดูงาน ตามหลักสูตร ปรม.รุ่นที่ 12 ณ ประเทศอิตาลี 

2558  ศึกษาดูงานการอบรมกฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารระดับสูง (กปส.) รุ่นที่ 3 ณ ประเทศญี่ปุ่น

 

 

 ประวัติการศึกษา

2526  การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดพิษณุโลก
 

2531  การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดพิษณุโลก
 

2547  นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2551  นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

2558  การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

 การปฏิบัติงานพิเศษ

 

   2554 คณะทำงานพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
   2554 คณะกรรมการจัดการแสดงกายกรรม “เฟยเยี่ยน” มณฑลหูหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหารายได้สมทบทุน                             มูลนิธิสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และมูลนิธิพ่อขุนบางลางท่าว จังหวัดพิษณุโลก
   2554 คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก
   2555 คณะดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก
   2555 คณะกรรมการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา             และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
   2556 คณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับรางวัลคุรุสภา                                   ประจำปี พ.ศ. 2556
   2556 คณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูตามโครงการครูคืนถิ่น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   2557 คณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และกรรมการที่ปรึกษาประจำจังหวัดพิษณุโลก 2557 คณะทำงานศูนย์ดำรงธรรม                     จังหวัดพิษณุโลก
   2557 คณะกรรมการและคณะทำงานเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จังหวัดพิษณุโลก
   2557 คณะทำงานตามโครงการบูรณาการบำบัดรักษา ฟื้นฟูและพัฒนาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด จังหวัดพิษณุโลก(ศูนย์ขวัญแผ่นดิน)
   2557 คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ พลเรือนสามัญ                                             สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   2557 คณะกรรมการพัฒนาและประเมินสถานศึกษาปลอดบุหรี่ จังหวัดพิษณุโลก
   2557 คณะกรรมการออกข้อสอบเพื่อสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง                           รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
   2559 คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง                               ผู้อำนวยการสถานศึกษา
   2559 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   2559 คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
   2559 คณะทำงานเฉพาะด้านในคณะทำงานยกร่างแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาตามร่างรัฐธรรมนูญแห่งราช                     อาณาจักรไทย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 

  

ผลงานที่ได้รับการยกย่อง

 

2555  บุคคลดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2555 ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก 

2557  OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2556 เหรียญทองด้านวิชาการ 

2557  สนับสนุนการจัดงาน “คืนความสุขให้วัยใส ร่วมต้านภัยยาเสพติด”  จังหวัดพิษณุโลก 

2558  รับคัดเลือกเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่อนหวาน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

2558  ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2558