วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                                                                                    

  Mr.Suthin-Kaewpan

ประวัติส่วนตัว

 

                    17-0001-09-061      

17-0002-09-061