วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

Ketthip-Supavanit

 ประวัติของผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ดาวน์โหลด)

   1. ชื่อ/สกุล : นางเกศทิพย์  ศุภวานิช

   2. วุฒิการศึกษา

          ปริญญาตรี :  ครุศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ (เกียรตินิยมอันดับ 1)
                            มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โครงการคุรุทายาท

          ปริญญาโท :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาฟิสิกส์เชิงเคมี หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

   3. ประวัติการรับราชการ

         16 กันยายน 2539        ครู โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

         24 สิงหาคม 2554        ครูชำนาญการ สพม. เขต 8

         13 กุมภาพันธ์ 2558      ครูชำนาญการพิเศษ สพม.เขต 8

         20 ธันวาคม 2559        นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพฐ.

         9 มกราคม 2560          นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครู
           และบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

         18 ตุลาคม 2560         นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
                              สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และปฏิบัติหน้าที่
                              ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

         19 มีนาคม 2562         ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                    ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

         5 กุมภาพันธ์ 2563       ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   4.  การฝึกอบรมหลักสูตร

         พ.ศ. 2559               หลักสูตรวุฒิบัตรการปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและ 
                                      สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

                                      สถาบันพระปกเกล้า

         พ.ศ. 2560               การพัฒนานักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 7 

                                      สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

         พ.ศ. 2560               หลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 17

                                      สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

         พ.ศ. 2562               หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 72

                                      สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

         พ.ศ. 2562               หลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน" รุ่นที่ 1/62        

                                      โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภ
                                      รักษาพระองค์

   5. การศึกษาดูงาน

         1. ศึกษาดูงานต่างประเทศเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการศึกษาและเทคโนโลยี ระหว่างไทย-จีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

         2. ศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เรื่องการพัฒนานักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 7 

         3. เข้าร่วมประชุมการศึกษาระดับโลกและ BETT ณ สหราชอาณาจักร

         4. กิจกรรมฝึกปฏิบัติร่วมสังเกตการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการกับผู้บริหาร ครูออสเตรเลีย ในระดับมัธยมศึกษา ณ ประเทศออสเตรเลีย

         5. กิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับหน่วยงานการศึกษา เมืองดะนีดิน(Study Dunedin) และเจรจาความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษาประเทศนิวซีแลนด์

         6. โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรโอลิมปิกวิชาการ ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

   6. การปฏิบัติงานพิเศษ

         พ.ศ. 2557 – พ.ศ.2560         คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

                                                (พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์)

         พ.ศ. 2559 – 2560              คณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

         พ.ศ.2559 – 2560               คณะทำงานพิจารณาแผนการศึกษาแห่งชาติ

         พ.ศ. 2560 – 2561              คณะอนุกรรมการครูและอาจารย์ ของคณะกรรมการอิสระ
                                                เพื่อการปฏิรูปการศึกษา

         พ.ศ.2560 – 2562                คณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการ/กิจกรรมตามกรอบแผน
                                                บูรณาการเชิงยุทธ์ศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

         พ.ศ. 2560-2562                 คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

                                                (นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์)

         พ.ศ. 2561 – 2562              คณะทำงานจัดทำแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

         พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน            คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ

         พ.ศ. 2561 – 2562              คณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

         พ.ศ. 2562                         หัวหน้าคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

                                                (นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์)  

         พ.ศ.2562 – 2563               คณะอนุกรรมการสามัญประจำสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ.ก.พ.)

         พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน           คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ

         พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน           คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด
                                               การปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา

          พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน          คณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์