วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

                                                                                    

  Mr.Suthin-Kaewpan

ประวัติส่วนตัว

 

                    17-0001-09-061      

17-0002-09-061