วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

CIO09

นางเกศทิพย์ ศุภวานิช

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โครงการคุรุทายาท
 • ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาฟิสิกส์เชิงเคมี หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติการทำงาน
 • 16 กันยายน 2539 ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
 • 24 สิงหาคม 2554 ครูชำนาญการ สพม. เขต 8
 • 13 กุมภาพันธ์ 2558 ครูชำนาญการพิเศษ สพม.เขต 8
 • 20 ธันวาคม 2559 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพฐ.
 • 9 มกราคม 2560 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 18 ตุลาคม 2560 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 19 มีนาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 5 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การฝึกอบรมหลักสูตร
 • พ.ศ. 2559 หลักสูตรวุฒิบัตรการปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สถาบันพระปกเกล้า
 • พ.ศ. 2560 การพัฒนานักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 7 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. 2560 หลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 17 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. 2562 หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 72 สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • พ.ศ. 2562 หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” รุ่นที่ 1/62 โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
การศึกษาดูงาน
 • ศึกษาดูงานต่างประเทศเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการศึกษาและเทคโนโลยี ระหว่างไทย-จีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • ศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เรื่องการพัฒนานักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 7
 • เข้าร่วมประชุมการศึกษาระดับโลกและ BETT ณ สหราชอาณาจักร
 • กิจกรรมฝึกปฏิบัติร่วมสังเกตการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการกับผู้บริหาร ครูออสเตรเลีย ในระดับมัธยมศึกษา ณ ประเทศออสเตรเลีย
 • กิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับหน่วยงานการศึกษา เมืองดะนีดิน(Study Dunedin) และเจรจาความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษาประเทศนิวซีแลนด์
 • โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรโอลิมปิกวิชาการ ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
การปฏิบัติงานพิเศษ
 • พ.ศ. 2557 – พ.ศ.2560 คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์)
 • พ.ศ. 2559 – 2560 คณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
 • พ.ศ.2559 – 2560 คณะทำงานพิจารณาแผนการศึกษาแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2560 – 2561 คณะอนุกรรมการครูและอาจารย์ ของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
 • พ.ศ.2560 – 2562 คณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการ/กิจกรรมตามกรอบแผนบูรณาการเชิงยุทธ์ศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • พ.ศ. 2560-2562 คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
 • พ.ศ. 2561 – 2562 คณะทำงานจัดทำแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
 • พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ
 • พ.ศ. 2561 – 2562 คณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2562 หัวหน้าคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
 • พ.ศ.2562 – 2563 คณะอนุกรรมการสามัญประจำสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ.ก.พ.)
 • พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ
 • พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
 • พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน คณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์