วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

    

1. นายประชาคม จันทรชิต

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

[ประวัติย่อ] 

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 5 : กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

(ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎ์ธานี สงขลา)

รับผิดชอบการตรวจราชการและติดตามประเมินผล

ประเด็นนโยบายการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี

ประเด็นนโยบายศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค


S  4374558

2. นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา

รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

[ประวัติย่อ]

 รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 10 : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

(บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี)

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 16 : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

(เชียงราย น่าน พะเยา แพร่)

รับผิดชอบการตรวจราชการและติดตามประเมินผล

 ประเด็นนโยบายเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

ประเด็นนโยบายการจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ประเด็นนโยบายการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้หรือเพื่อการสร้างอาชีพ

ประเด็นนโยบาย Big Data


 peera_rattanavichit.png

3. นายพีระ รัตนวิจิตร

รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

[ประวัติย่อ]

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 3 : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

(กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี)

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 12 : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

(กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด)

รับผิดชอบการตรวจราชการและติดตามประเมินผล

ประเด็นนโยบายการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย

ประเด็นนโยบายการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)


  08perasuk1107

4. นายพีรศักดิ์ รัตนะ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

[ประวัติย่อ]

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 7 : กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

(นราธิวาส ปัตตานี ยะลา)

รับผิดชอบการตรวจราชการและติดตามประเมินผล

ประเด็นนโยบายทักษะการอ่านเขียนภาษาไทย


  ผตร. ชฎารตน สงหเดชากล

5. นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

[ประวัติย่อ]

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 6 : กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

(กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล)

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 15 : กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

(เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน)

รับผิดชอบการตรวจราชการและติดตามประเมินผล

ประเด็นนโยบายการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม)


 รป ผตร.ประดนนท สดวงศ

6. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

[ประวัติย่อ]

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 11 : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

(นครพนม มุกดาหาร สกลนคร)

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 14 : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

(ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี)

รับผิดชอบการตรวจราชการและติดตามประเมินผล

ประเด็นนโยบายการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning


 

_ผตร_.ศรชย__พรประชาธรรม__n.jpg  

7. นายศรีชัย พรประชาธรรม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

[ประวัติย่อ]

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 8 : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1

(ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง)

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 18 : กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2

(กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี)

รับผิดชอบการตรวจราชการและติดตามประเมินผล

ประเด็นนโยบายการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทำ

ประเด็นนโยบายการผลิตและพัฒนาคนให้ตรงกับความต้องการอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)


Mr.Suthin-Kaewpan.jpg

8. นายสุทิน แก้วพนา

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

[ประวัติย่อ]

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 1 : กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

(ชัยนาท พระครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง)

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 17 : กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

(ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์)

รับผิดชอบการตรวจราชการและติดตามประเมินผล

โครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ

ประเด็นนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก


 veera.png

9. นายวีระ แข็งกสิการ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

[ประวัติย่อ]

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 2 : กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

(นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ)

รับผิดชอบการตรวจราชการและติดตามประเมินผล

ประเด็นนโยบายการจัดการเรียนรู้ด้วย STEM Education


monthol

10. นายมณฑล ภาคสุวรรณ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

[ประวัติย่อ]

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 4 : กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

(ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 9 : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2

(จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว)

รับผิดชอบการตรวจราชการและติดตามประเมินผล

ประเด็นนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง

โดยใช้กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด


Mr.Thanu 

11. ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

[ประวัติย่อ] 

รับผิดชอบเขตตรวจราชการส่วนกลาง

(กรุงเทพมหานคร)

รับผิดชอบการตรวจราชการและติดตามประเมินผล

ประเด็นนโยบายการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสาร

ประเด็นนโยบายโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน

ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

ประเด็นนโยบายการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ


 warat p

12. นายวรัท  พฤกษากุลนันท์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

 [ประวัติย่อ]

 รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 13 : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

(ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์)

รับผิดชอบการตรวจราชการและติดตามประเมินผล

ประเด็นนโยบายการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย

ประเด็นนโยบายการส่งเสริมเด็กปฐมวัย สุขภาวะ และโภชนาการ


 

 

 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 14.30 น.