วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

     imgII291

    1. นายวีระกุล อรัณยะนาค
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 ประวัติย่อ ]

รับผิดชอบ

เขตตรวจราชการที่ 14 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี)


 

02k.ditsakul-new

2. นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
 ประวัติย่อ ]

รับผิดชอบ

เขตตรวจราชการส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร

เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง)

เขตตรวจราชการที่ 2 กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ)

เขตตรวจราชการที่ 11 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร)11-chan 

3. นายชาญ  ตันติธรรมถาวร
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 ประวัติย่อ ]

รับผิดชอบ

เขตตรวจราชการที่ 4 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)

เขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล)11pud200861

4. นางปัทมา  วีระวานิช
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 ประวัติย่อ ]

รับผิดชอบ

เขตตรวจราชการที่ 8  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนออก 1 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง)

เขตตรวจราชการที่ 15 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน)

เขตตรวจราชการที่ 16 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย น่าน พะเยา แพร่)


 

  04att180461

 5. นายอรรถพล ตรึกตรอง

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ประวัติย่อ ]

รับผิดชอบ

เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา)

เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด)

 


 

08perasuk1107 

6. นายพีรศักดิ์  รัตนะ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 ประวัติย่อ ]

รับผิดชอบ

เขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา) 


 

 10-pithan

7. นายพิธาน  พื้นทอง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 ประวัติย่อ ]

 รับผิดชอบ

เขตตรวจราชการที่ 17 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์)

เขตตรวจราชการที่ 18 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี)

 


 

  

    

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

รับผิดชอบ

เขตตรวจราชการที่ 3 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี)

เขตตรวจราชการที่ 10 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี)


 

narong

8. นายณรงค์ แผ้วพลสง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ประวัติย่อ ]

รับผิดชอบ

เขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 (จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว)

เขตตรวจราชการที่ 13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์)