วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

     

1. 
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

 


 

2. 
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 


 Mr.Suthin-Kaewpan.jpg

3. นายสุทิน แก้วพนา
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
[ประวัติย่อ]


  _ผตร_.ศรชย__พรประชาธรรม__n.jpg

  4. นายศรีชัย พรประชาธรรม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
[ประวัติย่อ]


  ผตร. ชฎารตน สงหเดชากล

5. นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 ประวัติย่อ ]


 veera.png

6. นายวีระ แข็งกสิการ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ประวัติย่อ ]


ผตร.นางสาวประดนนท สดวงศ

7. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 ประวัติย่อ ]


 S  4374558

8. นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ประวัติย่อ ]

 


 

9. นายมณฑล ภาคสุวรรณ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ประวัติย่อ ]


 10. นายประชาคม จันทรชิต

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติย่อ ]


 peera_rattanavichit.png

11. นายพีระ รัตนวิจิตร

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ประวัติย่อ ]


 08perasuk1107 

12. นายพีรศักดิ์  รัตนะ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 ประวัติย่อ ]


 

แก้ไขล่าสุดเมื่อวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 น.