วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ

 

นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ
>>ประวัติ<<

 

ชื่อ : นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ (Mrs.Rakana Tantawutho)

ตำแหน่ง : รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วัน เดือน ปี เกิด : วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๐๒

ภูมิลำเนา : จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การศึกษา :

          ปริญญาโท : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษาผู้ใหญ่)
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
          ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ศึกษาศาสตร์-เกษตร)
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การทำงานและประสบการณ์ : 

    พ.ศ. ๒๕๒๔ - ๒๕๓๒     อาจารย์ ๑ ระดับ ๓-๔ ศูนย์การศึกษาประชาชนจังหวัดสุรินทร์ 
    พ.ศ. ๒๕๓๒ ข ๒๕๔๑    นักวิชาการศึกษา ระดับ ๔-๗
     ส่วนผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
     ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงาน กศน.
    พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๒๕๕๑  

 นักวิชาการศึกษา ระดับ ๘

     ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าส่วนจัดรายการและออกอากาศรายการ
     โทรทัศน์เพื่อการศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
     สำนักงาน กศน.
    พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓    นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
     หัวหน้าส่วนจัดรายการและออกอากาศรายการ โทรทัศน์
     เพื่อการศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
     สำนักงาน กศน.
    พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔    นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่ม
     พัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
     สำนักงาน กศน.
    พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕    นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์
     เทคโนโลยีทางการศึกษา
     สำนักงาน กศน.
    ๒๖ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕    รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการผลิตสื่อ
   

 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. อีกหน้าที่หนึ่ง

    ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐    หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
    ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ - ๘ เมษายน ๒๕๖๒    รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ (ปทุมธานี)
    ๙ เมษายน ๒๕๖๒ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒    ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ (ปทุมธานี) ปฏิบัติหน้าที่
       ศึกษาธิการภาคกลาง
    ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒    ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒
     รักษาราชการแทน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
    ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ - ปัจจุบัน    รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 ผลงานที่สำคัญ : 

          - การพัฒนาสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการหรือสถานี ETV

            มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสถานี เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๗

          - การผลิตและเผยแพร่สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

          - พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา และสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

            กระทรวงศึกษาธิการ (ETV)

          - บริหารจัดการสถานีวิทยุศึกษาคลื่น AM ๑๑๖๑ KHz คลื่น FM ๙๒ MHz และออกอากาศ

            ผ่านทาง Internet ที่ www.moeradiothai.net

          - บริหารจัดการสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) ออกอากาศ

            ผ่านดาวเทียมระบบ Ku-Band และผ่านทาง Internet ที่ www.etvthai.tv

          - พัฒนาสื่อประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
            พุทธศักราช ๒๕๕๑

          - การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสำนักงานรัฐมนตรี
            โดยหลัก ๗s
          - การขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง) ของกระทรวงศึกษาธิการ

          - การส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง

            การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑

          - การศึกษาแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)