วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

duriya-am

 

นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

>> ประวัติ <<

profile duriya p1profile duriya p2profile duriya p3profile duriya p4profile duriya p5