วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

duriya-am

 

นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

>> ประวัติ <<

profile duriya p1profile duriya p2profile duriya p3profile duriya p4profile duriya p5