วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

332789.jpg

ดร. ธีรพงษ์ สารแสน

>>ประวัติ<<

 

ประวัติส่วนตัว

     เกิดวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๓

     วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี (ค.บ.) การบริหารโรงเรียน วิทยาลัยครูอุดรธานี

                            ปริญญาโท (ศษม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

                            ปริญญาเอก (ศษ.ค.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ประวัติการรับราชการ :

   ๑ พ.ค. ๒๕๒๔  ครู ๒ สปจ.หนองคาย
   ๒๕๒๙ - ๒๕๓๖  ครูใหญ่ สปจ.หนองคาย
   ๒๕๓๖ - ๒๕๔๐  ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ สปจ.เพชรบุรี, หนองคาย, อุดรธานี
   ๑๕๔๐ - ๒๕๔๒  ผู้อำนวยการโรงเรียน
   ๒๕๔๒ - ๒๕๔๓  หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ สปจ.เชียงราย
   ๒๕๔๓ - ๒๕๔๗  ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด สปจ.แม่ฮ่องสอน, นครพนม
   ๒๕๔๗ - ๒๕๕๒  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.หนองคาย เขต ๓
   ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.หนองคาย เขต ๑
   ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สพป.หนองคาย เขต ๒
   ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ
   ๒๕๖๐ - ๒๕๖๐  ศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
   ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒  รองศึกษาธิการภาค ๑๐ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐
   ๙ เม.ย. ๒๕๖๒ - ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๒  ศึกษาธิการภาค ๑๐ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐
   ปัจจุบัน  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

ด้านการฝึกอบรม :

   พ.ศ. ๒๕๒๘ หลักสูตรเตรียมครูใหญ่
   พ.ศ. ๒๕๓๖ หลักสูตรเตรียมผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่
   พ.ศ. ๒๕๓๗ หลักสูตรผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ
   พ.ศ. ๒๕๓๙ หลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง
   พ.ศ. ๒๕๔๐ หลักสูตรหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ
   พ.ศ. ๒๕๔๒ หลักสูตรผู้ช่วยผุ้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด
   พ.ศ. ๒๕๕๒ หลักสูตรพัฒนาก่อนการแต่งตั้งตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน
  เขตพื้นที่การศึกษา
   พ.ศ. ๒๕๕๗ หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ (นบ.ส.ศร) รุ่นที่ ๓
   พ.ศ. ๒๕๕๙ หลักสูตรการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ ๙
   พ.ศ. ๒๕๖๒ หลักสูตรการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงตามกรอบการปฏิรูปประเทศ
  ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.๒) รุ่นที่ ๕-๖