วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

CIO01

นายวีระ แข็งกสิการ

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติส่วนตัว
การศึกษา
 • พ.ศ. 2562 ก.ศ.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • พ.ศ. 2542 กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • พ.ศ. 2538 ศษ.บ. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • พ.ศ. 2534 ค.บ. (การประถมศึกษา) วิทยาลัยครูนครสวรรค์
 • พ.ศ. 2533 ประกาศนียบัตรจาก JICA (โครงการมิตรภาพ คศ.21) จากประเทศญี่ปุ่น
 • พ.ศ. 2530 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โรงเรียนลาดยาววิทยาคม จังหวัดนครสวรรค์
ประวัติการทำงาน
 • พ.ศ. 2562 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. 2560-2562 รองศึกษาธิการภาค 1 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 (ลพบุรี)
 • พ.ศ. 2560 ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
 • พ.ศ. 2559-2560 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
 • พ.ศ. 2556-2559 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
 • พ.ศ. 2553-2556 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
 • พ.ศ. 2547-2548 รองผู้อำนวยการ สพท. นครสวรรค์ เขต 2
 • พ.ศ. 2548-2549 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สพท.นครสวรรค์ เขต 2
 • พ.ศ. 2547-2548 ผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพท. นครสวรรค์ เขต 2
 • พ.ศ. 2544-2546 หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ
 • พ.ศ. 2539-2543 ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ
 • พ.ศ. 2534-2539 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนทับท่ามะกรูด สพป.นครสวรรค์ เขต 2
ประสบการณ์เป็นวิทยากร
 • พัฒนาผู้บริหาร รองผู้บริหาร ก่อนบรรจุแต่งตั้ง
 • พัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู
 • ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ สพฐ.
 • พัฒนาครูดีในดวงใจของ สพฐ.
 • วิทยากรให้ความรู้นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ผลงานที่สำคัญ
 • รางวัลคุรุสภา สดุดี คุรุสภา
 • รางวัลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • OBEC AWARD ด้านการบริหารจัดการอันดับที่ 1 สพฐ.
 • ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อันดับที่ 1 สพฐ.
 • ตาราอวอร์ด รางวัลผู้ทำงานด้วยหัวใจโพธิ์สัตว์ เสถียรธรรมสถาน
 • รางวัลพิฆเนศทองคำพระราชทาน ด้านการนำมาใช้กับการศึกษา
 • ศิษย์เก่าดีเด่น คณะครุศาสตร์ ศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยครูนครสวรรค์
 • รางวัลผู้นำคุณประโยชน์ยิ่งกับเด็กและเยาวชน
ช่องทางการติดต่อ
 • (ภายนอก)        02-628 6146
 • (ภายใน)          1017