วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

veera

นายวีระ แข็งกสิการ

 

ประวัติส่วนตัว : -


การศึกษา :
- พ.ศ. 2562 ก.ศ.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
- พ.ศ. 2542 กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
- พ.ศ. 2538 ศษ.บ. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- พ.ศ. 2534 ค.บ. (การประถมศึกษา) วิทยาลัยครูนครสวรรค์
- พ.ศ. 2533 ประกาศนียบัตรจาก JICA (โครงการมิตรภาพ คศ.21) จากประเทศญี่ปุ่น
- พ.ศ. 2530 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โรงเรียนลาดยาววิทยาคม จังหวัดนครสวรรค์

ประวัติการทำงาน :
- พ.ศ. 2562 - 30 กันยายน 2563 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
- พ.ศ. 2560 - 2562 รองศึกษาธิการภาค 1 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 (ลพบุรี)
- พ.ศ. 2560 ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
- พ.ศ. 2559 - 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
- พ.ศ. 2556 - 2559 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
- พ.ศ. 2553 - 2556 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
- พ.ศ. 2547 - 2548 รองผู้อำนวยการ สพท. นครสวรรค์ เขต 2
- พ.ศ. 2548 - 2549 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สพท.นครสวรรค์ เขต 2
- พ.ศ. 2547 - 2548 ผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพท. นครสวรรค์ เขต 2
- พ.ศ. 2544 - 2546 หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ
- พ.ศ. 2539 - 2543 ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ
- พ.ศ. 2534 - 2539 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนทับท่ามะกรูด สพป.นครสวรรค์ เขต 2

ประสบการณ์เป็นวิทยากร :
- พัฒนาผู้บริหาร รองผู้บริหาร ก่อนบรรจุแต่งตั้ง
- พัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู
- ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ สพฐ.
- พัฒนาครูดีในดวงใจของ สพฐ.
- วิทยากรให้ความรู้นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

 ผลงานที่สำคัญ :
- รางวัลคุรุสภา สดุดี คุรุสภา
- รางวัลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- OBEC AWARD ด้านการบริหารจัดการอันดับที่ 1 สพฐ.
- ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อันดับที่ 1 สพฐ.
- ตาราอวอร์ด รางวัลผู้ทำงานด้วยหัวใจโพธิ์สัตว์ เสถียรธรรมสถาน
- รางวัลพิฆเนศทองคำพระราชทาน ด้านการนำมาใช้กับการศึกษา
- ศิษย์เก่าดีเด่น คณะครุศาสตร์ ศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยครูนครสวรรค์
- รางวัลผู้นำคุณประโยชน์ยิ่งกับเด็กและเยาวชน