วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

Mr.Suthin-Kaewpan

นายสุทิน แก้วพนา

 

ประวัติส่วนตัว :
เกิด 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2505

การศึกษา
- กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
- ปริญญาโท (ศษม.) วิชาเอก การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาตรี (กศบ.) วิชาเอก คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก
- ม.ศ. ๕ โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่

ประวัติการทำงาน :
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 - 30 กันยายน 2563 ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 27 มิถุนายน 2561 - 11 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 2 ตุลาคม 2561 - 26 มิถุนายน 2561 รองศึกษาธิการภาค 15 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15
วันที่ 5 มิถุนายน 2560 - 26 มิถุนายน 2561 รองศึกษาธิการภาค 15 (เชียงใหม่)
วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 - 4 มิถุนายน 2560 ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 - 22 พฤษภาคม 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 2 พฤศจิกายน 2558 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 - 30 กันยายน 2555 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
วันที่ 28 กันยายน 2552 - 31 ตุลาคม 2553 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 2
วันที่ 11 มิถุนายน 2551 - 27 กันยายน 2552 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 3
วันที่ 18 มิถุนายน 2547 - 10 มิถุนายน 2551 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 3
พ.ศ.2540 - พ.ศ. 2546 ศึกษาธิการอำเภอ สำนักงานศึกษาธิการอำเภอ
พ.ศ.2535 - พ.ศ.2540 ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ สำนักงานศึกษาธิการอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
พ.ศ.2534 - พ.ศ.2535 นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการอำเภอจุน จังหวัดพะเยา
พ.ศ.2529 - พ.ศ.2533 ครูผู้สอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

การอบรม ศึกษา ดูงาน :
- อบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง จากสถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย (นปส. รุ่นที่ 61)
- อบรมหลักสูตร“การสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (ป.ย.ป.2/1)” รุ่นที่ 4 จากสำนักงาน ก.พ 

ผลงานและรางวัลดีเด่น :
- เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี จากคุรุสภา ประจำปี 2555
- ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม OBEC Awards ประจำปี 2557
- ได้รับรางวัลเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ ๑ ประจำปี 2554 – 2555
- รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2558