วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

ops2-002-01-010-61

ประวัติ

ชื่อ-นามสกุล : ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ
ตำแหน่งปัจจุบัน : องปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ที่ทำงาน : อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ : 0 2628 5612 , 0 2281 8776 ภายใน 1121 มือถือ 081-8663851
โทรสาร : 0 2281 3490
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 768 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ค.บ. (พลศึกษา) วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยรำไพพรรณี
ระดับปริญญาโท กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา
ระดับปริญญาเอก ค.ด.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์

 

ประวัติการทำงาน
1. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 ชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3
2. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
3. ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
4. ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ)
5. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
7. ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8. ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11
9. ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 14
10. ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 3 และ 9
11. ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 3
12. ผู้นำและหัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีีปรองดอง กระทรวงศึกษาธิการ

 

ประวัติการอบรม / ดูงาน / ฝึกงาน
1. หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ 2 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า
3. หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 60 วิทยาลัยมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
4. หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร กระทรวงกลาโหม
5. หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 3 วิทยาลัยการตำรวจ
6. หลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” (นยปส.) รุ่นที่ 8 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
7. หลักสูตร “นักบริหารการงบประมาณระดับสูง” รุ่นที่ 4 สำนักงบประมาณ
8. หลักสูตร “การบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง" (ปยป.) รุ่นที่ 2 สำนักงาน ก.พ.
9. หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
10. หลักสูตร “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 5”
11. หลักสูตร “ผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 7”

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
1. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ป.ม.
2. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ประถมาภรณ์ช้างเผือก ป.ช.

 

เหรียญราชอิสริยาภรณ์อันเป็นบำเหน็จความชอบในราชการแผ่นดิน
1. เหรียญราชการชายแดน
2. เหรียญจักรพรรดิมาลา
3. เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 2