วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

สำนักงานศึกษาธิการภาค

ชื่อ นามสกุล

ตำแหน่ง

ภาค 1 (ภาคกลางตอนบน 1)

นายวีระพงศ์ เดชบุญ

ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 

นายพัฒนะ งามสูงเนิน

ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี

 

นายอารักษ์ พัฒนถาวร

ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

นายธันวา ดีช่วย

ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี

 

นายนพพร พิพิธจันทร์

ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี

ภาค 2 (ภาคกลางตอนบน 2)

นายปัญญา แก้วเหล็ก

ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

 

นายวิระ แข็งกสิการ

ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

 

นายสุเมธี จันทร์หอม

ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี

 

นายสุดใจ มอญรัต

ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

ภาค 3 (ภาคกลางตอนกลาง)

นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ

ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี

 

นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ

ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

 

นายศักดิ์นิพน สว่างวงศ์

ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

 

นายไสว สารีบท

ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

 

นายตั้ง อสิพงษ์

ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก

ภาค 4 (ภาคกลางตอนล่าง 1)

นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร

ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

 

นายอนันต์ กัลปะ

ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

 

นายวีระ ทวีสุข

ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

 

นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช

ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

ภาค 5 (ภาคกลางตอนล่าง 2)

นายกนก ปิ่นตบแต่ง

ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

 

นายปรีดี ภูสีน้ำ

ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

 

ว่าที่ ร.อ.วิสาร ปัญญชุณห์

ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม

 

นายบุญเทียม อังสวัสดิ์

ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ภาค 6 (ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย)

นายเจียร ทองนุ่น

ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

นายชุมพล ศรีสังข์

ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

นายวินัย คุณวุฒิ

ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร

 

นายพัฒนา ชมเชย

ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

ภาค 7 (ภาคใต้ฝั่งอันดามัน)

นายนิสิต ชายภักตร์

ศึกษาธิการจังหวัดตรัง

 

นายสมรักษ์ ถวาย

ศึกษาธิการจังหวัดพังงา

 

นายพิเชษฐ์ เจ้ยทองศรี

ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่

 

นางวิมลมาลย์ รินไธสง

ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

 

นายเสถียร รุกขพันธ์

ศึกษาธิการจังหวัดระนอง

ภาค 8 (ภาคใต้ชายแดน)

นายสันติ แสงระวี

ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา

 

นายภิญโญ จันทรวงศ์

ศึกษาธิการจังหวัดสตูล

 

นายดาลัน นุงอาหลี

ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

 

นายศราวุธ อรรถานุรักษ์

ศึกษาธิการจังหวัดยะลา

 

นายอะเดช มุทะจันทร์

ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

ภาค 9 (ภาคตะวันตก)

ว่าที่ ร.ต.อานนท์ สุขภาคกิจ

ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี

 

นายธวัชชัย อุ่ยพานิช

ศึกษาธิการจังหวัดระยอง

 

นายครรชิต วรรณชา

ศึกษาธิการจังหวัดตราด

 

นายธานินทร์ ชลจิตต์

ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี

ภาค 10 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1)

นายประกอบ จันทรทิพย์

ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

 

นายธีรพงษ์ สารแสน

ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ

 

นายสุภชัย จันปุ่ม

ศึกษาธิการจังหวัดเลย

 

นายโชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง

ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู

 

นายชาตรี ม่วงสว่าง

ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย

ภาค 11 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2)

นายปริญญา ธรเสนา

ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

 

นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร

ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

 

นายเสถียร แสนอุบล

ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

ภาค 12 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง)

นายเชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย

ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

 

นายอธิปปรัชญ์ ภัควัฒน์ภักดี

ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

 

ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา

ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

 

นายกิตติพศ พลพิลา

ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

ภาค 13 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1)

นายชอุ่ม กรไกร

ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

 

นายชาญชัย รสจันทร์

ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

 

นางเยาวลักษณ์ คงพูล

ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร

 

นายฤทธา นันทพันธ์

ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ

ภาค 14 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2)

นายไพศาล วุทฒิลานนท์

ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

 

นายสมศักดิ์ ชอบทำดี

ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ

ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

 

นายสมเกียรติ์ แถวไธสง

ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ

ภาค 15 (ภาคเหนือตอนบน 1)

นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

 

นายสุทิน แก้วพนา

ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

 

นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา

ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน

 

นายบุญชู จันทร์ดำ

ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภาค 16 (ภาคเหนือตอนบน 2)

นายนพรัตน์ อู่ทอง

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

 

นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน

ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

 

นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์

ศึกษาธิการจังหวัดน่าน

 

นายบรรพ์ ใสแจ่ม

ศึกษาธิการจังหวัดแพร่

ภาค 17 (ภาคเหนือตอนล่าง 1)

นายประพฤทธิ์ สุขใย

ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง

ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์

 

นายภูวนาท มูลเขียน

ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

 

นายสุรินทร์ แก้วมณี

ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

 

นายชาย มะลิลา

ศึกษาธิการจังหวัดตาก

ภาค 18 (ภาคเหนือตอนล่าง 1)

นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์

ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

 

นายรมย์ พะโยม

ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร

 

นายศักดา แสงทอง

ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

 

นายสงวนศักดิ์ เศรษฐีธัญญาหาร

ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร