วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

สำนักงานศึกษาธิการภาค

   ชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง หรือ รก.  

ตำแหน่ง

สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ลพบุรี

 นายวีระ แข็งกสิการ

ศึกษาธิการภาค 1

สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ปทุมธานี

 นางรักขณา ตัณฑวุฑโต

ศึกษาธิการภาค 2

สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ราชบุรี

   นางรังสรรค์ อ้วนวิจิตร

ศึกษาธิการภาค 3

สำนักงานศึกษาธิการภาค สมุทรสงคราม

    

ศึกษาธิการภาค 4

สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 นครศรีธรรมราช

   นายประหยัด อนุศิลป์

ศึกษาธิการภาค 5

สำนักงานศึกษาธิการภาค ภูเก็ต

 

ศึกษาธิการภาค 6

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ยะลา

   นายสันติ แสงระวี

ศึกษาธิการภาค 7

สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ชลบุรี

 

ศึกษาธิการภาค 8

สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ฉะเชิงเทรา

   
ศึกษาธิการภาค 9

สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 อุดรธานี

 นายธีรพงษ์ สารเเสน

ศึกษาธิการภาค 10

สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 สกลนคร

   นายเสถียร แสนอุบล

ศึกษาธิการภาค 11

สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ขอนแก่น

   นายอรรถพล ตรึกตรอง

ศึกษาธิการภาค 12

สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 นครราชสีมา

 

ศึกษาธิการภาค 13

สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 อุบลราชธานี

 

ศึกษาธิการภาค 14

สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 เชียงใหม่

 นายนิสิต ชายภักตร์

ศึกษาธิการภาค 15

สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 เชียงราย

   นางปัทมา วีระวานิช

ศึกษาธิการภาค 16

สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 พิษณุโลก

 

ศึกษาธิการภาค 17

สำนักงานศึกษาธิการภาค 18 นครสวรรค์

   นายพิธาน พื้นทอง

ศึกษาธิการภาค 18

 

 

นางปัทมา วีระวานิช