วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

สำนักงานศึกษาธิการภาค

รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง/รักษาการ

ตำแหน่ง

สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 (ลพบุรี)

นายปรีดี ภูสีน้ำ

รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1

สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 (ปทุมธานี)

นายศัจธร วัฒนะมงคล

รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 2

นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี

รองศึกษาธิการภาค 2

สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 (ราชบุรี)

นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร

รองศึกษาธิการภาค 3

สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 (สมุทรสงคราม)

นายประสิทธิ์ เขียวศรี

ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 4

สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 (นครศรีธรรมราช)

นายธฤติ ประสานสอน

รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 5

นายพัฒนะ พัฒนทวีดล

รองศึกษาธิการภาค 5

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 (ภูเก็ต)

นายพัฒนะ พัฒนทวีดล

รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6

นายประสิทธิ์ เขียวศรี

รองศึกษาธิการภาค 6

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ยะลา)

นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ

ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 7

นายชูสิน วรเดช

รองศึกษาธิการภาค 7

สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 (ชลบุรี)

นายประสิทธิ์ เขียวศรี

รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 8

นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ

รองศึกษาธิการภาค 8

สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 (ฉะเชิงเทรา)

นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ

ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9

สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 (อุดรธานี)

นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี

รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10

นายปรีดี ภูสีน้ำ

รองศึกษาธิการภาค 10

สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 (สกลนคร)

นายธนากร ดอนเหนือ

รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 11

สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 (ขอนแก่น)

นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี

ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 12

สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 (นครราชสีมา)

นายไพศาล วุทฒิลานนท์

รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13

สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 (อุบลราชธานี)

นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม

รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14

นายศัจธร วัฒนะมงคล

รองศึกษาธิการภาค 14

สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 (เชียงใหม่)

นายชาตรี ม่วงสว่างธรรม

ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 15

ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรมหนองแสน

รองศึกษาธิการภาค 15

สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 (เชียงราย)

ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรมหนองแสน

ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16

สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 (พิษณุโลก)

นายชูสิน วรเดช

รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 17

สำนักงานศึกษาธิการภาค 18 (นครสวรรค์)

นายชูสิน วรเดช

ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 18