วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สำนักงานศึกษาธิการภาค

ชื่อ นามสกุล

ตำแหน่ง

สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ปทุมธานี

นายพะโยม ชิณวงศ์

ศึกษาธิการภาค 1

สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ลพบุรี

ดร.อุษณีย์  ธโนศวรรค์ฟดก

ศึกษาธิการภาค 2

สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ฉะเชิงเทรา

    

ศึกษาธิการภาค 3

สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ราชบุรี

 

ศึกษาธิการภาค 4

สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 สมุทรสงคราม

  

ศึกษาธิการภาค 5

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 นครศรีธรรมราช

นายอรรถพล ตรึกตรอง

ศึกษาธิการภาค 6

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ภูเก็ต

นายชาญ  ตันติถาวร

ศึกษาธิการภาค 7

สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ยะลา

นายพีระศักดิ์ รัตนะ

ศึกษาธิการภาค 8

สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ชลบุรี

 

ศึกษาธิการภาค 9

สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 อุดรธานี

นายสุรพงษ์  จำจด

ศึกษาธิการภาค 10

สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 สกลนคร

 

ศึกษาธิการภาค 11

สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ขอนแก่น

 

ศึกษาธิการภาค 12

สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 อุบลราชธานี

 

ศึกษาธิการภาค 13

สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 นครราชสีมา

นายอำนาจ  วิชชยานุวัตร

ศึกษาธิการภาค 14

สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 เชียงใหม่

ดร.ศิริชัย พรประชาธรรม

ศึกษาธิการภาค 15

สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 เชียงราย

 

ศึกษาธิการภาค 16

สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 พิษณุโลก

 

ศึกษาธิการภาค 17

สำนักงานศึกษาธิการภาค 18 นครสวรรค์

 

ศึกษาธิการภาค 18