วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

สำนักงานศึกษาธิการภาค

   ชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง หรือ รก.  

ตำแหน่ง

สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ปทุมธานี

นางรักขณา ตัณฑวุฑโต 

ศึกษาธิการภาค 1

สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ลพบุรี

นายวีระ  แข็งกสิการ 

ศึกษาธิการภาค 2

สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ฉะเชิงเทรา

 

ศึกษาธิการภาค 3

สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ราชบุรี

   นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร 

ศึกษาธิการภาค 4

สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 สมุทรสงคราม


ศึกษาธิการภาค 5

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 นครศรีธรรมราช

นายประหยัด อนุศิลป์

ศึกษาธิการภาค 6

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ภูเก็ต

ศึกษาธิการภาค 7

สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ยะลา

นายสันติ      แสงระวี

ศึกษาธิการภาค 8

สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ชลบุรี

   นายชอุ่ม      กรไกร ศึกษาธิการภาค 9

สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 อุดรธานี

นายธีรพงษ์   สารเเสน

ศึกษาธิการภาค 10

สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 สกลนคร

 

ศึกษาธิการภาค 11

สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ขอนแก่น

 

ศึกษาธิการภาค 12

สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 อุบลราชธานี

 

ศึกษาธิการภาค 13

สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 นครราชสีมา

นายไพศาล  วุทฒิลานนท์

ศึกษาธิการภาค 14

สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 เชียงใหม่

นายนิสิต      ชายภักตร์

ศึกษาธิการภาค 15

สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 เชียงราย

 

ศึกษาธิการภาค 16

สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 พิษณุโลก

 

ศึกษาธิการภาค 17

สำนักงานศึกษาธิการภาค 18 นครสวรรค์

 นายเกื้อกูล  ดีประสงค์

ศึกษาธิการภาค 18