(ร่าง)  
 
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 
พ.ศ. 2557 - 2559
 
********************* 
 
(ดาวน์โหลดเอกสาร)