วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ลำดับ

รายชื่อ

ตำแหน่ง/หน่วยงาน

โทรศัพท์

โทรสาร

1

นายวรัท พฤกษากุลนันท์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจำกระทรวงศึกษาธิการ

   

2

นายวรัท พฤกษากุลนันท์

 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

   

3

นางสาวอุษณีย์  ธโนศวรรย์

รองเลขาธิการสภาการศึกษา
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

0 2669 7734

0 2243 7912

4

นายสนิท  แย้มเกษร

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

0 2288 5528 - 30            

 

5

นายพีระพล  พูลทวี

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

0 2026 5555

0 2282 4827

6

(ว่าง)

รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

   

7

นายชาย  มะลิลา

รองเลขาธิการ ก.ค.ศ
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

0 2280 1017

0 2280 1017

8

(ว่าง)

รองเลขาธิการ สำนักงาน กศน.
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

0 2281 7873

0 2280 1688

9

(ว่าง)

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

   

10

นายบูรพาทิศ  พลอยสุวรรณ์

รองเลขาธิการคุรุสภา
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

   

11

นายชัยวุฒิ  เลิศวนสิริวรรณ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

0 2392 4021 ต่อ 2403

0 2381 0750

12

ผศ.ดร.ศิริดา  บุรชาติ

ผู้อำนวยการ
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

0 2217 3800

0 2219 2996

13

นายกมล  อุ่นชู

หัวหน้าสำนักสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)

0 2216 3955

0 2216 5044-6

แก้ไขล่าสุด: 9 เม.ย. 2563 (12.10 น.)