วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
 CIO01

นายวีระ แข็งกสิการ

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ)

 CIO02

นายสนิท แย้มเกษร

ผู้ช่วยเลขาธิการ สพฐ. (ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

 CIO03

ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์

รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สภาการศึกษา)

 CIO04

ดร.พีระพล พูลทวี

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา)

 CIO05

นายบูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์

รองเลขาธิการคุรุสภา (ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง คุรุสภา)

 CIO23

ดร.ชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สสวท.)

 CIO06

นายชาย มะลิลา

รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ก.ค.ศ.)

 CIO21

ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ

ผู้อำนวยการ (ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน))

 CIO22

นายกมล อุ่นชู

ผู้อำนวยการ (ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน))