วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

ที่

ชื่อตำแหน่ง

ชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง
 หรือ รก.

ที่ตั้งสำนักงาน

โทรศัพท์
โทรสาร

E-mail Address

 1

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สป.  นายพีระ รัตนวิจิตร อาคารราชวัลลภ ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  
โทรศัพท์  02 628 6146
            02 280 2912
โทรสาร   02 280 2941

  -