วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

ที่

ชื่อตำแหน่ง

ชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง
 หรือ รก.

ที่ตั้งสำนักงาน

โทรศัพท์
โทรสาร

E-mail Address

 1

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สป.  นายอำนาจ วิชยานุวัติ อาคารราชวัลลภ ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  
โทรศัพท์  02 628 5612 
            02 628 6152
โทรสาร   02 281 3490

  -