วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ลพบุรี
สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ปทุมธานี www.reo2.moe.go.th
สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ราชบุรี www.reo3.moe.go.th
สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 สมุทรสงคราม www.reo4.moe.go.th
สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 นครศรีธรรมราช www.reo5.moe.go.th
สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ภูเก็ต www.reo6.moe.go.th
สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ยะลา www.reo7.moe.go.th
สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ชลบุรี www.reo8.moe.go.th
สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ฉะเชิงเทรา  
สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 อุดรธานี www.reo10.moe.go.th
สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 สกลนคร www.reo11.moe.go.th
สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ขอนแก่น www.reo12.moe.go.th
สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 นครราชสีมา www.reo13.moe.go.th
สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 อุบลราชธานี www.reo14.moe.go.th
สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 เชียงใหม่ www.reo15.moe.go.th
สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 เชียงราย www.reo16.moe.go.th
สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 พิษณุโลก www.reo17.moe.go.th
สำนักงานศึกษาธิการภาค 18 นครสวรรค์ www.reo18.moe.go.th