วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

รายชื่อกฎหมายแปล ปี 2561

1. RULE OF THE MINISTRY OF EDUCATION ON UNIFORMS FOR STUDENT, B.E. 2551 (2008)
   (ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551) Click Here

2. RULE OF THE MINISTRY OF EDUCATION ON PENALISATION OF PUPILS AND STUDENTS, B.E. 2548(2005)
   (ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548) Click Here

3. RULE OF THE MINISTRY OF EDUCATION ON CORRECTION OF BIRTHDATES OF PUPILS AND STUDENTS, B.E. 2547(2004)
    (ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแก้วัน เดือน ปีเกิด ของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2547) Click Here

4. RULE OF THE MINISTRY OF EDUCATION ON NAMING EDUCATIONAL INSTITUTIONSB.E. 2547(2004)
    (ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตั้งชื่อสถานศึกษา พ.ศ. 2547) Click Here

 

5. RULE OF THE MINISTRY OF EDUCATION ON RECEIPT OF MONEY OR PROPERTY DONATED TO EDUCATIONAL INSTITUTIONS, B.E. 2552 (2009)
    (ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่สถานศึกษา พ.ศ. 2552) Click Here