วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (A.ปก รายงาน 62 ไตรมาส 2.pdf)A.ปก รายงาน 62 ไตรมาส 2.pdf 534 kB27-06-2019 16:0827-06-2019 16:09
Download this file (A.ส่วนนำ 222.pdf)A.ส่วนนำ 222.pdf 161 kB27-06-2019 16:0927-06-2019 16:09
Download this file (B. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ok ( ปรับ 30 พ.ย. 62 )n.pdf)B. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ok ( ปรับ 30 พ.ย. 62 )n.pdf 527 kB27-06-2019 16:0927-06-2019 16:09
Download this file (C.รู้จัก สป ok ( ปรับ 30 พ.ย. 62 ).pdf)C.รู้จัก สป ok ( ปรับ 30 พ.ย. 62 ).pdf 1218 kB27-06-2019 16:0927-06-2019 16:09
Download this file (บ.1.แผนงานบูรณาขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (4 มื.ย.2562).pdf)บ.1.แผนงานบูรณาขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (4 มื.ย.2562).pdf 920 kB27-06-2019 16:1227-06-2019 16:12
Download this file (บ.2แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด  (4 มื.ย.2562).pdf)บ.2แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (4 มื.ย.2562).pdf 148 kB27-06-2019 16:1327-06-2019 16:13
Download this file (บ.3.แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร (4 มื.ย.2562).pdf)บ.3.แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร (4 มื.ย.2562).pdf 237 kB27-06-2019 16:1327-06-2019 16:13
Download this file (บ.4.แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (4 มื.ย.2562).pdf)บ.4.แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (4 มื.ย.2562).pdf 221 kB27-06-2019 16:1327-06-2019 16:13
Download this file (บ.5.แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม  (4 มื.ย.2562).pdf)บ.5.แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม (4 มื.ย.2562).pdf 140 kB27-06-2019 16:1327-06-2019 16:13
Download this file (บ.6.แผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาค (4 มื.ย.2562).pdf)บ.6.แผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาค (4 มื.ย.2562).pdf 133 kB27-06-2019 16:1327-06-2019 16:13
Download this file (บ.7.แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  (4 มื.ย.2562).pdf)บ.7.แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (4 มื.ย.2562).pdf 389 kB27-06-2019 16:1327-06-2019 16:13
Download this file (บ.8.แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม (4 มื.ย.2562).pdf)บ.8.แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม (4 มื.ย.2562).pdf 261 kB27-06-2019 16:1327-06-2019 16:13
Download this file (อ1.รายงานการเงิน (22ม.ค.2562).pdf)อ1.รายงานการเงิน (22ม.ค.2562).pdf 813 kB27-06-2019 16:1327-06-2019 16:13
Download this file (ฮ3.คำสั่งคณะทำงานติดตาม ประเมินผล สป 62.PDF)ฮ3.คำสั่งคณะทำงานติดตาม ประเมินผล สป 62.PDF 909 kB27-06-2019 16:1427-06-2019 16:14
Download this file (เนื้อหายุทธศาสตร์ที่ 1 ok01-p12-19.pdf)เนื้อหายุทธศาสตร์ที่ 1 ok01-p12-19.pdf 1089 kB27-06-2019 16:1227-06-2019 16:12
Download this file (เนื้อหายุทธศาสตร์ที่ 2 ok01-p20-29.pdf)เนื้อหายุทธศาสตร์ที่ 2 ok01-p20-29.pdf 1395 kB27-06-2019 16:1227-06-2019 16:12
Download this file (เนื้อหายุทธศาสตร์ที่ 3 ok01 p30-43.pdf)เนื้อหายุทธศาสตร์ที่ 3 ok01 p30-43.pdf 2646 kB27-06-2019 16:1227-06-2019 16:12
Download this file (เนื้อหายุทธศาสตร์ที่ 4 ok01 p44-48.pdf)เนื้อหายุทธศาสตร์ที่ 4 ok01 p44-48.pdf 1000 kB27-06-2019 16:1227-06-2019 16:12
Download this file (เนื้อหายุทธศาสตร์ที่ 5 ok01 p49-50.pdf)เนื้อหายุทธศาสตร์ที่ 5 ok01 p49-50.pdf 862 kB27-06-2019 16:1227-06-2019 16:12
Download this file (เนื้อหายุทธศาสตร์ที่ 6 ok01 p51-85.pdf)เนื้อหายุทธศาสตร์ที่ 6 ok01 p51-85.pdf 4497 kB27-06-2019 16:1227-06-2019 16:12