วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

พระราชบัญญัติ

1- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2546

2- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

3- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

4- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2547

5- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

6- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

7- พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551

8- พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 1) .ศ. 2550

9- พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

10- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 1) .ศ. 2548

11- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

12- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

13- คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

14- คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 เรื่องการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

15- คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 38/2559 ลงวันที่ 12 กรกฏาคม 2559 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

16- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาคสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559

17ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแก้ไขประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาคสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 (ประกาศกระทรวงฯ เรื่องแก้ไขประกาศกระทรวงศึกษาธิการฯ (31 มี.ค. 2559))

 

 

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (1-พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2546.pdf)1-พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2546 151 kB15-07-2020 10:4815-07-2020 10:48
Download this file (10-กฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2548.pdf)10-กฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2548.pdf 106 kB15-07-2020 10:5015-07-2020 10:50
Download this file (11-กฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556.pdf)11-กฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556.pdf 49 kB15-07-2020 10:5015-07-2020 10:50
Download this file (12-กฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556.pdf)12-กฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556.pdf 214 kB15-07-2020 10:5115-07-2020 10:51
Download this file (13-คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10_2559 (21 มี.ค. 2559).pdf)13-คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10_2559 (21 มี.ค. 2559).pdf 51 kB15-07-2020 10:5115-07-2020 10:51
Download this file (14-คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11_2559 (21 มี.ค. 2559).pdf)14-คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11_2559 (21 มี.ค. 2559).pdf 46 kB15-07-2020 10:5115-07-2020 10:51
Download this file (15-คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 38_2559 (12 ก.ค. 2559).pdf)15-คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 38_2559 (12 ก.ค. 2559).pdf 36 kB15-07-2020 10:5115-07-2020 10:51
Download this file (16-ประกาศกระทรวงฯ เรื่องจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานปลัดกระทรวงฯ (22 มี.ค. 2559).pdf)16-ประกาศกระทรวงฯ เรื่องจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานปลัดกระทรวงฯ (22 มี 142 kB15-07-2020 10:5215-07-2020 10:52
Download this file (2-พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553.pdf)2-พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 139 kB15-07-2020 10:4915-07-2020 10:49
Download this file (3-พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562.pdf)3-พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562.pdf 156 kB15-07-2020 10:4915-07-2020 10:49
Download this file (4-พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2547.pdf)4-พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2547.pdf 266 kB15-07-2020 10:4915-07-2020 10:49
Download this file (5-พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551.pdf)5-พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551.pdf 107 kB15-07-2020 10:4915-07-2020 10:49
Download this file (6-พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553.pdf)6-พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553.pdf 82 kB15-07-2020 10:4915-07-2020 10:49
Download this file (7-พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551.pdf)7-พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551.pdf 119 kB15-07-2020 10:5015-07-2020 10:50
Download this file (8-พรบ.โรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2550.pdf)8-พรบ.โรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2550.pdf 366 kB15-07-2020 10:5015-07-2020 10:50
Download this file (9-พรบ.โรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554.pdf)9-พรบ.โรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554.pdf 104 kB15-07-2020 10:5015-07-2020 10:50