วิสัยทัศน์ สป ปี 2565 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2546  >>คลิก

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553  >>คลิก

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562  >>คลิก

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2564   >>คลิก

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2547  >>คลิก

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  >>คลิก

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  >>คลิก

พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551  >>คลิก

พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2550  >>คลิก

พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  >>คลิก

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2548  >>คลิก

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556  >>คลิก

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556  >>คลิก

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

- คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

- คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 เรื่องการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

- คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 38/2559 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาคสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559  >>คลิก

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแก้ไขประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาคสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 (ประกาศกระทรวงฯ เรื่องแก้ไขประกาศกระทรวงศึกษาธิการฯ (31 มี.ค. 2559)  >>คลิก

 

 

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (1-พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2546.pdf)1-พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2546 151 kB15-07-2020 10:4815-07-2020 10:48
Download this file (10-กฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2548.pdf)10-กฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2548.pdf 106 kB15-07-2020 10:5015-07-2020 10:50
Download this file (11-กฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556.pdf)11-กฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556.pdf 49 kB15-07-2020 10:5015-07-2020 10:50
Download this file (12-กฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556.pdf)12-กฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556.pdf 214 kB15-07-2020 10:5115-07-2020 10:51
Download this file (13-คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10_2559 (21 มี.ค. 2559).pdf)13-คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10_2559 (21 มี.ค. 2559).pdf 51 kB15-07-2020 10:5115-07-2020 10:51
Download this file (14-คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11_2559 (21 มี.ค. 2559).pdf)14-คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11_2559 (21 มี.ค. 2559).pdf 46 kB15-07-2020 10:5115-07-2020 10:51
Download this file (15-คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 38_2559 (12 ก.ค. 2559).pdf)15-คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 38_2559 (12 ก.ค. 2559).pdf 36 kB15-07-2020 10:5115-07-2020 10:51
Download this file (16-ประกาศกระทรวงฯ เรื่องจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานปลัดกระทรวงฯ (22 มี.ค. 2559).pdf)16-ประกาศกระทรวงฯ เรื่องจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานปลัดกระทรวงฯ (22 มี 142 kB15-07-2020 10:5215-07-2020 10:52
Download this file (17-ประกาศกระทรวงฯ-เรื่องแก้ไขประกาศกระทรวงศึกษาธิการฯ-31-มี.ค.-2559.pdf)17-ประกาศกระทรวงฯ-เรื่องแก้ไขประกาศกระทรวงศึกษาธิการฯ-31-มี.ค.-2559.pdf 23 kB12-02-2021 15:0712-02-2021 15:07
Download this file (2-พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553.pdf)2-พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 139 kB15-07-2020 10:4915-07-2020 10:49
Download this file (3-พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562.pdf)3-พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562.pdf 156 kB15-07-2020 10:4915-07-2020 10:49
Download this file (4-พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2547.pdf)4-พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2547.pdf 266 kB15-07-2020 10:4915-07-2020 10:49
Download this file (5-พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551.pdf)5-พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551.pdf 107 kB15-07-2020 10:4915-07-2020 10:49
Download this file (6-พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553.pdf)6-พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553.pdf 82 kB15-07-2020 10:4915-07-2020 10:49
Download this file (7-พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551.pdf)7-พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551.pdf 119 kB15-07-2020 10:5015-07-2020 10:50
Download this file (8-พรบ.โรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2550.pdf)8-พรบ.โรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2550.pdf 366 kB15-07-2020 10:5015-07-2020 10:50
Download this file (9-พรบ.โรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554.pdf)9-พรบ.โรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554.pdf 104 kB15-07-2020 10:5015-07-2020 10:50
bahissenin tipobet betmatik
1xbet 1xbet bahisno1 bahsegel casino siteleri ecopayz güvenilir bahis siteleri canlı bahis siteleri iddaa marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis restbet canlı skor süperbahis mobilbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis
bahis bahis atlasbet baysansli bet10bet betkolik betsidney fashionbet gorabet holiganbet odeonbet romabet betasus betdoksan betgarden btcbahis casinoper casinovale coinbar eurocasino kazansana lesabahis mottobet trcasino trendbet nerobet bahistek
betgaranti betpark mariobet supertotobet tipobet betist kolaybet betmatik onwin
betvakti elexusbet gorabet maksibet maltcasino milosbet quennbet setrabet atlantisbahis artoscasino dumanbet elitbahis fashionbet favoribahis hiltonbet liderbahis oslobet romabet vegabet yorkbet kalebet bet10bet bahislion bahislion bahislion betpark dakikbet dumanbet fenomenbet holiganbet kalebet kolaybet lordbahis olabahis piabet pusulabet süper10bet supertotobet mariobet bahis siteleri güvenilir bahis siteleri kaçak bahis siteleri ligobet polobet verabet
bahis bahis atlasbet baysansli bet10bet betkolik betsidney fashionbet gorabet holiganbet odeonbet romabet betasus betdoksan betgarden btcbahis casinoper casinovale coinbar eurocasino kazansana lesabahis mottobet trcasino trendbet nerobet bahistek
betgaranti betpark mariobet supertotobet tipobet betist kolaybet betmatik onwin
lordcasino aresbet