วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

 

   

พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.. 2546

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) ..2553

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา พ.. 2547

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา (ฉบับที่ 2) .. 2551

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา (ฉบับที่ 3) .. 2553

พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.. 2551

พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.. 2550

พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) .. 2554

กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ.. 2548

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) .. 2556

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) .. 2556

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559

เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559
เรื่องการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 38/2559 ลงวันที่ 12 กรกฏาคม 2559
เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาคสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ 22 มีนาคม.. 2559

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแก้ไขประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาคสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ 31 มีนาคม.. 2559

ที่มา : กพร.สป.