วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ประเด็นยุทธศาสตร์

               1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

                2. พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

               3. พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ

               4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา

               5. ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

               6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

 

ที่มา :   เอกสารแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สป.
           สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์    สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ