อำนาจหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (ฉบับอัปเดต พฤษภาคม 2562)   

มาตรา 24 สำนักงานปลัดกระทรวงมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

          (1) ดำเนินการเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงและราชการที่คณะรัฐมนตรี มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานใดสำนักงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ

          (2) ประสานงานต่าง ๆ ในกระทรวงและดำเนินงานต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นงานที่ต้องปฏิบัติตามสายงานการบังคับบัญชาอันเป็นอำนาจหน้าที่ซึ่งจะต้องมีการกำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือกำหนดในกฎหมายอื่น

          (3) จัดทำงบประมาณและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง

          (4) ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติที่มิได้อยู่ในอำนาจของส่วนราชการอื่น

          (5) ดำเนินการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ


อำนาจหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548


ข้อ 2 ให้สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์ การแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ จัดทํางบประมาณและบริหารราชการประจําทั่วไปของกระทรวง เพื่อการบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยให้มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

          (1) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำข้อมูลเพื่อใช้ในการกําหนดนโยบายเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของ กระทรวง

          (2) พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง

          (3) แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ

          (4) จัดทํางบประมาณและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง

          (5) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการและการตรวจสอบภายในราชการทั่วไปของกระทรวง

          (6) ดําเนินการเกี่ยวกับงานลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

          (7) ส่งเสริมสนับสนุนงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย คณะกรรมการการศึกษาเอกชน คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถาบันพัฒนาครูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

          (8) ส่งเสริมประสานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬา เพื่อการศึกษา ตลอดจน งานอื่น ๆ ที่มิได้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวง

          (9) ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวง รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับ งานความช่วยเหลือและความร่วมมือกับต่างประเทศในส่วนที่มิได้อยู่ในอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการใด ในสังกัดกระทรวง

          (10) พัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานของกระทรวง

          (11) ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมิได้อยู่ใน อํานาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวง

          (12) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ สํานักงานปลัดกระทรวงหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย