วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

180718moePR041

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

 

 

ที่มา : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 

 

ดาวน์โหลดเอกสารด้างล่าง