วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

 

 

 

 

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

 

ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่

ที่มา : 
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.