วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

 

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

 

ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่

ที่มา : 
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.