วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21


LogoOps-02

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

 

ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่ 

ที่มา : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.