วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 LogoOps-02

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

 

ที่มา : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 

 

ดาวน์โหลดเอกสารด้างล่าง

 

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (01.ปกแผนปฏิบัติการ 62 4.jpg)01.ปกแผนปฏิบัติการ 62 4.jpg 1498 kB11-05-2018 15:3811-05-2018 15:38
Download this file (02. คำนำ 62.doc V2.doc)02. คำนำ 62.doc V2.doc 40 kB11-05-2018 15:3811-05-2018 15:38
Download this file (03. บทสรุปผู้บริหาร 62.doc)03. บทสรุปผู้บริหาร 62.doc 109 kB11-05-2018 15:3811-05-2018 15:38
Download this file (04. สารบัญ 62.doc)04. สารบัญ 62.doc 74 kB11-05-2018 15:3811-05-2018 15:38
Download this file (05.ส่วนที่ 1 บทนำ 62.doc)05.ส่วนที่ 1 บทนำ 62.doc 47 kB11-05-2018 15:3911-05-2018 15:39
Download this file (06 .ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง 62.doc)06 .ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง 62.doc 474 kB11-05-2018 15:3911-05-2018 15:39
Download this file (07.ส่วนที่ 3 สารสำคัญของแผน 62.doc)07.ส่วนที่ 3 สารสำคัญของแผน 62.doc 97 kB11-05-2018 15:3911-05-2018 15:39
Download this file (08. ตารางเชื่อมโยง2562.doc)08. ตารางเชื่อมโยง2562.doc 43 kB11-05-2018 15:4011-05-2018 15:40
Download this file (09. แผนผัง.doc)09. แผนผัง.doc 182 kB11-05-2018 15:4111-05-2018 15:41
Download this file (09.00 แผนผัง.pdf)09.00 แผนผัง.pdf 231 kB11-05-2018 15:4111-05-2018 15:41
Download this file (10.ส่วนที่ 4 สรุปรวม.xls)10.ส่วนที่ 4 สรุปรวม.xls 38 kB11-05-2018 15:4211-05-2018 15:42
Download this file (11.V2 ส่วนที่ 5 แผนงานพื้นฐาน 62 .xls)11.V2 ส่วนที่ 5 แผนงานพื้นฐาน 62 .xls 934 kB11-05-2018 15:4411-05-2018 15:44
Download this file (12.ส่วนที่ 6 แผนยุทธ 62 .xls)12.ส่วนที่ 6 แผนยุทธ 62 .xls 125 kB11-05-2018 15:4411-05-2018 15:44
Download this file (13.V2 ส่วนที่ 7 แผนบูรณาการ 62 .xls)13.V2 ส่วนที่ 7 แผนบูรณาการ 62 .xls 670 kB11-05-2018 15:4411-05-2018 15:44
Download this file (14.V2-ส่วนที่-8-แผนบูรณาการพื้นที่ระดับภาค-62 .xls)14.V2-ส่วนที่-8-แผนบูรณาการพื้นที่ระดับภาค-62 .xls 394 kB11-05-2018 15:4511-05-2018 15:45
Download this file (15.ส่วนที่ 9 กองทุน.xls)15.ส่วนที่ 9 กองทุน.xls 42 kB11-05-2018 15:4511-05-2018 15:45
Download this file (16. ส่วนที่ 10 ระบบติดตาม.doc)16. ส่วนที่ 10 ระบบติดตาม.doc 35 kB11-05-2018 15:4511-05-2018 15:45
Download this file (17. ภาคผนวก.doc)17. ภาคผนวก.doc 54 kB11-05-2018 15:4511-05-2018 15:45
Download this file (18. แผนภาพบูรขอ 62 รวม 10 บูร1.pdf)18. แผนภาพบูรขอ 62 รวม 10 บูร1.pdf 4422 kB11-05-2018 15:4511-05-2018 15:45
Download this file (19. ภาคผนวก ค+หนังสืออนุมัติ.doc)19. ภาคผนวก ค+หนังสืออนุมัติ.doc 2819 kB11-05-2018 15:4611-05-2018 15:46