วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

 LogoOps-02

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

 

ที่มา : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 

ดาวน์โหลดเอกสารด้างล่าง

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (01.ปก.doc)01.ปก.doc 568 kB18-12-2018 14:3218-12-2018 14:32
Download this file (02. คำนำ.doc)02. คำนำ.doc 35 kB18-12-2018 14:3218-12-2018 14:32
Download this file (03. บทสรุปผู้บริหาร.doc)03. บทสรุปผู้บริหาร.doc 101 kB18-12-2018 14:3218-12-2018 14:32
Download this file (04. สารบัญ.doc)04. สารบัญ.doc 70 kB18-12-2018 14:3318-12-2018 14:33
Download this file (05.ส่วนที่ 1 บทนำ.doc)05.ส่วนที่ 1 บทนำ.doc 46 kB18-12-2018 14:3318-12-2018 14:33
Download this file (06 .ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง.doc)06 .ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง.doc 469 kB18-12-2018 14:3618-12-2018 14:36
Download this file (07.ส่วนที่ 3 สารสำคัญของแผน.doc)07.ส่วนที่ 3 สารสำคัญของแผน.doc 107 kB18-12-2018 14:3618-12-2018 14:36
Download this file (08. ตารางเชื่อมโยง2562.doc)08. ตารางเชื่อมโยง2562.doc 42 kB18-12-2018 14:3718-12-2018 14:37
Download this file (09. แผนผัง.doc)09. แผนผัง.doc 185 kB18-12-2018 14:3818-12-2018 14:38
Download this file (10.ส่วนที่ 4 สรุปรวม.xls)10.ส่วนที่ 4 สรุปรวม.xls 35 kB18-12-2018 14:4118-12-2018 14:41
Download this file (11.ส่วนที่ 5 แผนงานพื้นฐาน 62.xls)11.ส่วนที่ 5 แผนงานพื้นฐาน 62.xls 485 kB18-12-2018 14:4218-12-2018 14:42
Download this file (12.ส่วนที่ 6 แผนยุทธ 62 .xls)12.ส่วนที่ 6 แผนยุทธ 62 .xls 71 kB18-12-2018 14:4318-12-2018 14:43
Download this file (13.ส่วนที่ 7 แผนบูร.xls)13.ส่วนที่ 7 แผนบูร.xls 310 kB18-12-2018 14:4518-12-2018 14:45
Download this file (14.ส่วนที่ 8 กองทุน.xls)14.ส่วนที่ 8 กองทุน.xls 37 kB18-12-2018 14:4618-12-2018 14:46
Download this file (15.ส่วนที่ 9 งาน โครงการไม่มีงบประมาณรองรับปี 62.xls)15.ส่วนที่ 9 งาน โครงการไม่มีงบประมาณรองรับปี 62.xls 127 kB18-12-2018 14:4718-12-2018 14:47
Download this file (16. ส่วนที่ 10 ระบบติดตาม.doc)16. ส่วนที่ 10 ระบบติดตาม.doc 35 kB18-12-2018 14:4818-12-2018 14:48
Download this file (17. ภาคผนวก.doc)17. ภาคผนวก.doc 155 kB18-12-2018 14:4918-12-2018 14:49
Download this file (17.1.ภาคผนวกอนุมัติแผน62 สป01.jpg)17.1.ภาคผนวกอนุมัติแผน62 สป01.jpg 992 kB18-12-2018 14:5118-12-2018 14:51
Download this file (17.2ภาคผนวกอนุมัติแผน62 สป02.jpg)17.2ภาคผนวกอนุมัติแผน62 สป02.jpg 693 kB18-12-2018 14:5218-12-2018 14:52