วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.5/16260 - 16264 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561 เรื่อง การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ GFMIS

 

 

เรียน เลขาธิการ ก.ค.ศ.

 

เรียน เลขาธิการ กศน.

 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 

เรียน ศึกษาธิการภาคทุกภาค

 

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด

 

เรียนผู้อำนวยการสถาบันครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

 

 

เอกสารแนบ (ใช้ร่วมกัน)

 

อ้างถึง 1

 

อ้างถึง 2