วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

1. สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. และความร่วมมือในการขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งโดย นายเมธา ศิลาพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

2. แนวทางการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. โดย นายชัชวาล สุขหล้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมความเป็นพลเมือง

3. การติดตามประเมินผลการรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดย นายสุทิน แก้วพนา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนายทวีสิทธิ์ ใจห้าว ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

4. หนังสือแจ้งสำนักงานศึกษาธิการภาค

5. หนังสือแจ้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

6.1 แบบติดตามประเมินผลการดำเนินการรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบ ส.ส. 1/1 - 1/5)

6.2 แบบรายงานการติดตามประเมินผลการรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบ ส.ส. 2)

6.3 แบบรายงานผลปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณการติดตามประเมินผลการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบ ส.ส. 3)