- คู่มือกลุ่มนโยบายและแผน


- คู่มือกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล


- คู่มือกลุ่มบริหารงานบุคคล


- คู่มือกลุ่มพัฒนาการศึกษา


- คู่มือกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน


- คู่มือกลุ่มอำนวยการ


- คู่มือหน่วยตรวจสอบภายใน


- คู่มือกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน