วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

270562-12

Download เอกสารด้านล่างค่ะ

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (1.ปกหน้า.jpg)1.ปกหน้า.jpg 1421 kB10-06-2019 14:0710-06-2019 14:07
Download this file (10.ความเชื่อมโยงแผน 61.pdf)10.ความเชื่อมโยงแผน 61.pdf 355 kB10-06-2019 14:0810-06-2019 14:08
Download this file (11.แบบวิเคราะห์ความสอดคลอ้งด้านบริบท .pdf)11.แบบวิเคราะห์ความสอดคลอ้งด้านบริบท .pdf 137 kB10-06-2019 14:0810-06-2019 14:08
Download this file (12.แบบสอบถาม  .pdf)12.แบบสอบถาม .pdf 188 kB10-06-2019 14:0810-06-2019 14:08
Download this file (13.แบบประเมิน.pdf)13.แบบประเมิน.pdf 115 kB10-06-2019 14:0810-06-2019 14:08
Download this file (14.คำสั่งคณะทำงาน.pdf)14.คำสั่งคณะทำงาน.pdf 925 kB10-06-2019 14:0810-06-2019 14:08
Download this file (15.ปกหลัง.jpg)15.ปกหลัง.jpg 726 kB10-06-2019 14:0810-06-2019 14:08
Download this file (2.คำนำ บทสรุปผู้บริหาร สารบัญ .pdf)2.คำนำ บทสรุปผู้บริหาร สารบัญ .pdf 281 kB10-06-2019 14:0710-06-2019 14:07
Download this file (3.บทที่ 1 บทนำ.pdf)3.บทที่ 1 บทนำ.pdf 148 kB10-06-2019 14:0710-06-2019 14:07
Download this file (4.บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง .pdf)4.บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง .pdf 549 kB10-06-2019 14:0710-06-2019 14:07
Download this file (5.บทที่ 3 วิธีการประเมิน.pdf)5.บทที่ 3 วิธีการประเมิน.pdf 384 kB10-06-2019 14:0710-06-2019 14:07
Download this file (6.บทที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล.pdf)6.บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล.pdf 1298 kB10-06-2019 14:0710-06-2019 14:07
Download this file (7.บทที่ 5 สรุปผลการประเมิน อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ .pdf)7.บทที่ 5 สรุปผลการประเมิน อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ .pdf 261 kB10-06-2019 14:0710-06-2019 14:07
Download this file (8.เอกสารอ้างอิง .pdf)8.เอกสารอ้างอิง .pdf 99 kB10-06-2019 14:0810-06-2019 14:08
Download this file (9.ภาคผนวก.pdf)9.ภาคผนวก.pdf 215 kB10-06-2019 14:0810-06-2019 14:08